De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws

 Nieuws   15 juni 2020

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Door: Nicola Kraaijeveld

Duidelijk is dat de uitbraak van het Coronavirus een vergaand negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie en de Nederlandse economie, die bovendien nog lange tijd zal kunnen nawerken. Ondernemers zien opdrachten, werk en omzet wegvallen, terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Voor de meeste werkgevers zijn de loonkosten hun hoogste kostenpost. Die post zal al snel niet meer op te brengen zijn. Waar de NOW-regeling een goede en snelle oplossing kan zijn, is die ook maar tijdelijk.

In deze situatie kunnen werkgevers zich genoodzaakt zien hun vaste medewerkers te ontslaan. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gelden uiteraard de normale spelregels. In dit artikel informeren wij u over deze spelregels.

U kan bij beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen kiezen voor:

1. Einde contract

Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, kunt u deze opzeggen met in achtneming van de wettelijke aanzegtermijn van een kalendermaand. Vanaf 1 januari 2020 bent u wel verplicht tot het betalen van de transitievergoeding. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ook wel vast contract genoemd) kunt u op de volgende twee manieren beëindigen:

2. Beëindigen met wederzijds goedvinden

Als u er samen uit komt met een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) bent u geen transitievergoeding verschuldigd. Om een ontslagaanvraag via UWV te voorkomen, wordt er meestal wel een vergoeding betaald. Dit is tevens een extra tekenstimulans.

3. Beëindiging middels ontslagvergunning UWV

Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV is een omslachtig administratief proces. Deze procedure kan lange tijd in beslag (minimaal 6 weken). UWV zal om toestemming moeten worden gevraagd voor het ontslag. In het kader van die ontslagaanvraag zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat sprake is van een zogenaamde redelijke grond. De wet zegt hierover in artikel 7: 669 BW:

“Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering;”

Verder zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, ook niet met behulp van scholing. Tot slot zal de werkgever na opzegging van de arbeidsovereenkomst (denk ook aan de opzegtermijn!) en gebruikmaking van de toestemming van het UWV aan de werknemer de transitievergoeding moeten betalen. Ook is het afspiegelingsbeginsel (eventueel met andere BV’s binnen het concern) een onderdeel van deze procedure. We zullen dit verderop in dit artikel behandelen.

Ons advies is om eerst te proberen om tot de beëindiging met wederzijds goedvinden te komen. Medewerkers hebben na het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst altijd 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktermijn moet worden opgenomen in de beëindigingsovereenkomst, doet u dit niet dan hebben ze een bedenktermijn van 21 dagen. Tegelijkertijd vraagt u een voorlopige ontslagvergunning bij het UWV aan. Dit voor het geval u er niet uitkomt met de beëindigingsovereenkomst.

U stuurt hiervoor de volgende zaken naar het UWV (via werkgeversportaal):

 • het ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n). Op dit formulier geeft u aan dat u nog met de werknemer(s) wilt onderhandelen.
 • als bijlage: een lijst met daarop naam, adresgegevens en het Burgerservicenummer van de werknemer(s) voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt.
 • een verzoek per brief om 14 dagen uitstel, als u later besluit om met uw werknemer(s) te gaan onderhandelen.

Ga voor meer informatie naar de website van het UWV.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV zal er rekening gehouden worden met de ontslagvolgorde, ook wel afspiegelingsbeginsel genoemd.

Allereerst stelt u het personeelsbestand vast. U maakt hiervoor een overzicht met alle werknemers en externe medewerkers. Dit overzicht deelt u in naar categorieën uitwisselbare functies. Dit zijn functies die vergelijkbaar zijn wat betreft: functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties; tijdelijke of structurele aard; niveau en beloning.

Ook geeft u per werknemer aan tot welke groep hij hoort:

 • Groep 1: externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging.
 • Groep 2: werknemers die de AOW-leeftijd hebben.
 • Groep 3: werknemers met een nul-urencontract.
 • Groep 4: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag).
 • Groep 5: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken (na de dag van onze beslissing op uw aanvraag).

Tussen de groepen werknemers bestaat een rangorde. Binnen een categorie uitwisselbare functies waarin arbeidsplaatsen vervallen, beëindigt u eerst de arbeidsrelatie met de werknemers uit groep 1.

Moeten er daarna meer werknemers ontslagen worden? Dan past u het afspiegelingsbeginsel toe. Hiervoor moet u de werknemers uit groepen 2 tot en met 5 van de betreffende categorie uitwisselbare functies indelen in leeftijdsgroepen. De 5 leeftijdsgroepen zijn:

 1. 15 tot 25 jaar;
 2. 25 tot 35 jaar;
 3. 35 tot 45 jaar;
 4. 45 tot 55 jaar;
 5. 55 jaar en ouder.

Vervolgens berekent u hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep ontslagen moeten worden. De werknemers uit groep 2, 3, 4 en 5 tellen hierbij mee, zodat de leeftijdsopbouw voor en na ontslag zo veel mogelijk gelijk blijft.

De werknemers uit (achtereenvolgens) de groepen 2 tot en met 4 moeten als eerste ontslagen worden. Pas daarna kunt u werknemers uit groep 5 ontslaan. Per leeftijdsgroep ontslaat u eerst de werknemers met het kortste dienstverband.

Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod, de eerstvolgende in die leeftijdscategorie komt in aanmerking voor ontslag. Dit geldt niet als de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat  het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen.

Voor zwangere werkneemsters geldt als hoofdregel, opzegverbod tijdens zwangerschap en tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens de zwangerschap (voor het verlof) geldt een mild regime. Het verbod geldt niet bij beëindiging van een gedeelte van de onderneming indien werknemer op de arbeidsplaats die vervalt al wel 26 weken werkte. Tijdens het verlof geldt geen beëindiging, niet bij algehele sluiting en ook niet indien de afdeling stopt.

Lees voor meer informatie over het bepalen van de volgorde voor ontslag ook de Handleiding en de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de Uitvoeringsregels vindt u in paragraaf 2.9 een stappenplan en voorbeelden van afspiegelingsberekeningen. Er zijn ook een aantal uitzonderingen en afwijkingen op het afspiegelingsbeginsel mogelijk.

Advies aan werkgever: Houd het hoofd koel…

Reorganiseren kost tijd. In het algemeen heeft u ongeveer een half jaar nodig om de opzegtermijnen en het traject te “dekken”. Vaak is er veel tijd nodig, omdat financiële verslaglegging, prognoses en personeelsoverzichten moeten worden gemaakt. Het is dus zaak op tijd te beginnen met de voorbereidingen en zaken goed en in de juiste volgorde aan te pakken. Doet u dat niet, dan loopt u grote kans dat u uw reorganisatie niet tot stand brengt, niet (op tijd) kunt bezuinigen en (alsnog) failliet gaat.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst of het uitonderhandelen van de vaststellingsovereenkomst? Dan helpen wij u graag. Daarnaast kunt u de aanvraag van de ontslagvergunning bij het UWV aan ons uitbesteden. We hebben dan wel ketenmachtiging nodig. Meer hierover leest u in het artikel: WAZO partnerverlof en ketenmachtiging UWV.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over ontslagzaken? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen
Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   9 juni 2020

WAZO partnerverlof en ketenmachtiging UWV

Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020 hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Aanvullend partnerverlof wordt betaald door de werkgever, en deze krijgt dat weer vergoed door het UWV. 

Lezen
Bedragen minimumloon 2020
 Nieuws   3 juni 2020

Bedragen minimumloon vanaf juli 2020

De bedragen van het minimumloon vanaf 1 juli 2020 vindt u hier. Alle medewerkers hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op vast en tijdelijk personeel. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).
 

Lezen
Advieswijzer Ontslagrecht 2020
 Advieswijzer   19 februari 2020

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierbij moet u denken aan ontslagregels en transitievergoeding. Ook zal de compensatieregeling worden besproken.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam