De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   30 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

1. Na TOGS nu TVL 

De tegemoetkoming van € 4.000 voor specifieke sectoren die door het coronavirus getroffen zijn, de TOGS, was voor flink wat sectoren beschikbaar. De termijn om deze aan te vragen is afgelopen vrijdag 26 juni om 17.00 uur verstreken.

En nu? TVL!

De TOGS wordt opgevolgd door een nieuwe regeling, dit betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Deze regeling is van toepassing voor MKB-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De TVL kan vanaf 30 juni 09:00 uur worden aangevraagd. Op basis van deze regeling kunt u een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 krijgen en deze ziet op de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

De TVL kunt u aanvragen om uw vaste materiële kosten te kunnen blijven betalen, is een belastingvrije tegemoetkoming en staat los van de NOW (voor uw loonkosten).

Voorwaarden?

De TVL kunt u aanvragen indien uw onderneming in de periode van juni tot en met september 2020 minimaal 30% omzetverlies lijdt door de uitbraak van het coronavirus. Het aandeel van de vaste lasten van de omzet moet minimaal € 4.000 zijn en de overheid compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Wat wordt verstaan onder omzet en vaste lasten?

Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.
Vaste lasten: huur, pracht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

Hoe wordt de subsidie berekend?

Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%
De normale omzet betreft de omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september in 2019.
Uw omzetverlies met minimaal 30% zijn en dient als volgt te worden berekend: Omzetverlies in % (normale omzet – verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100

Aanvragen?

De TVL kan eenmalig worden aangevraagd via de website www.rvo.nl/tvl en is aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor de TVL. Het is van belang dat u een nieuwe aanvraag indient.

Definitieve vaststelling

Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw geschatte omzetverlies. Voor 1 april 2021 dient het werkelijke omzetverlies kenbaar te maken. Binnen 16 weken, gerekend vanaf 1 april 2021, ontvangt u het definitieve bedrag waar u recht op heeft (rekening houdend met de maximering € 50.000.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de coronamaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen
2. Paar extra aanpassingen NOW 2.0

Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de begeleidende Kamerbrief nog wel aandacht gevraagd voor een paar extra aanpassingen.

NOW 2.0 aanvragen
De aanvraag NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 juni 2020. NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd. De einddatum voor de aanvraag is 31 augustus.
 
Via UWV uitbetaalde uitkeringen niet gefilterd uit de loonsom
In de NOW 2.0 is een aanpassing opgenomen die ook voor de NOW 1.0 geldt. Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, ook wel instantiebetalingen genoemd, worden niet gefilterd uit de loonsom. Dit bleek uitvoeringstechnisch niet mogelijk te zijn. Het gaat hier met name om betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (Wazo).

Vaststelling subsidie NOW 1.0 en NOW 2.0 gelijktijdig aanvragen
Een werkgever die zowel een aanvraag voor de NOW 1.0 als voor de NOW 2.0 heeft ingediend, hoeft de uiteindelijke vaststelling van de subsidie voor beide regelingen niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager van de NOW 1.0 kan de definitieve subsidieaanvraag vanaf 7 oktober 2020 indienen. Dit is geen verplichting. Als werkgever kun je er namelijk ook voor kiezen om de vaststelling van de definitieve subsidie voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0 gelijktijdig aan te vragen ná 15 november 2020. Er zal hier te zijner tijd een speciaal formulier voor beschikbaar worden gesteld.

 
NLWerktDoor.nl online!
Het platform NLWerktDoor.nl is in de lucht. Als gevolg van de coronacrisis is er in bepaalde branches een overschot aan personeel en in sommige een tekort. Dit platform is bedoeld om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te krijgen. Hier kunnen werkgevers en werknemers onder meer terecht voor meer informatie en kunnen elkaar mogelijk vinden.

Slapende dienstverbanden
3. TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen

Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De aanvraag kan vanaf heden bij het UWV worden ingediend.

Geen uitkering? Dan TOFA
De TOFA is alleen bedoeld voor flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering, zoals bijvoorbeeld bijstand, Tozo, WW, WAO of Anw. De TOFA geldt ook voor studenten. Het recht op studiefinanciering heeft geen invloed op de TOFA-uitkering.

Verlies aan inkomen
Er gelden specifieke voorwaarden voor wat betreft het verlies aan inkomen. Zo moet het loon dit jaar:

  • in februari minstens € 400 hebben bedragen,
  • in maart minstens € 1 zijn geweest, én
  • in april minstens 50% minder zijn geweest dan het loon in februari én niet meer dan € 550.

Overige voorwaarden
Tevens gelden een aantal andere voorwaarden. U mag over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten hebben gehad. U heeft de TOFA nodig voor de kosten van uw levensonderhoud, u bent tenminste 18 jaar en had op 1 april nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (66 jaar en 4 maanden).

Omvang TOFA
De TOFA is een vast bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei, dus voor drie maanden.

Aanvragen via UWV
Wie recht heeft op de TOFA, kan deze aanvragen via het UWV. Dit kan digitaal met behulp van DigiD. Wie geen DigiD heeft, kan de tegemoetkoming op papier aanvragen.

Let op: TOFA kan tot en met 12 juli 2020 worden aangevraagd.

Let op: De TOFA heeft invloed op het recht op toeslagen, zoals de zorgtoeslag, en de hoogte ervan.

4. Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting

Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kunt u dit uitstel vanaf 29 juni online verlengen. U ontvangt van de Belastingdienst tijdig een brief dat uw uitstel van betaling afloopt.

Uitstel van betaling
Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is een van de middelen waarmee het kabinet ondernemers tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Dit kon vanaf 16 maart worden aangevraagd en wordt dan automatisch verleend voor een periode van drie maanden.

Online aanvragen
Online bijzonder uitstel van betaling verlengen kan naar verwachting vanaf 29 juni. Tot die tijd kunt u het uitstel ook schriftelijk verlengen.

Uitstel loopt eerder af?
U kunt het online-formulier ook gebruiken wanneer uw uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Tot die tijd kunt u uiteraard ook schriftelijk dit uitstel aanvragen.

Belastingschuld meer dan € 20.000?
Is de schuld waarvoor u het uitstel wilt verlengen € 20.000 of meer, dan dient u extra informatie aan te leveren waaruit blijkt dat uw betalingsproblemen met name veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Ook dient u een verklaring van een derde-deskundige mee te sturen die niet bij u in dienst is. Dit kan bijvoorbeeld een accountant zijn. 

Geen dividend
Bij uitstel vanaf € 20.000 mag u ook geen dividend uitkeren, eigen aandelen inkopen en aan bestuur en directie geen bonussen of winstuitdelingen doen tot de jaarrekening van 2020 is vastgesteld.

5. Niet corona gerelateerd, maar wel van belang

De navolgende nieuwsberichten zijn niet corona-gerelateerd, maar toch willen wij u hierover informeren.

Voorgenomen aanpassing box 3-heffing is van de baan.
De Staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat de voorgenomen wijziging van de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing), welke in werking zou treden per 1 januari 2022, van de baan is. Het voorstel om het vermogen in box 3 op te delen in twee categorieën vermogens, spaargeld en beleggingen, acht de staatssecretaris onuitvoerbaar voor de Belastingdienst.
Nog deze zomer is de staatssecretaris voornemens om een simpeler voorstel te doen betreffende de aanpassing van de box 3-heffing, waarbij kleine spaarders en beleggers in ‘hoge mate’ worden ontzien.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel UBO-register aangenomen.
Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer, na diverse malen uitstel, het wetsvoorstel UBO-register aangenomen. Oorspronkelijk moest het UBO-register per 10 januari 2020 in werking treden. Onverhoopt is deze datum niet gehaald. Per welke datum het UBO-register wel in werking gaat treden, is nog niet bekend.

Advies nodig?

Indien u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   24 juni 2020

Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter

Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. Deze Quick Start dient ter ondersteuning van de Werkwijzer Poortwachter. 

Lezen
 Nieuws   18 juni 2020

Update Special Lonen 2020

De Update Special Lonen 2020 bevat relevante informatie voor werkgevers en HR-adviseurs. De update is voorzien van actuele cijfers en bevat nieuwe wet- en regelgeving. Waar nodig wordt aangehaakt op corona-gerelateerde maatregelen. Bent u benieuwd naar de Update Special Lonen 2020? Download hem hier!

Lezen
 Nieuws   18 juni 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 18 juni 2020. 

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden