De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   26 mei 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

1. Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?

Op woensdag 20 mei jl. heeft het kabinet een tweede steunpakket voor ondernemers bekendgemaakt. De maatregelen worden in beginsel voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wij nemen met u de wijzigingen door.

1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (voorheen genoemd TOGS) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 voor de komende drie maanden.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies. Er moet minstens 30% omzetverlies zijn. Daarmee is de regeling minder toegankelijk, aangezien onder de bestaande TOGS-regeling het omzetverlies en de vaste lasten minstens € 4.000 moeten zijn. Ook de nieuwe regeling geldt voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Ook deze tegemoetkoming is belastingvrij. De specifieke voorwaarden voor het aanvragen van deze tegemoetkoming worden binnenkort gepubliceerd.

2. Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets

Ook de Tozo-regeling voor zelfstandigen in nood wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen van zelfstandigen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De Tozo 2.0 bevat echter wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval.

Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandigen kunnen ook nog steeds ondersteuning krijgen in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Let op! U kunt de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw gemeente.

3. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september

Als u bent getroffen door de coronacrisis, dan kunt u bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. De periode van belastinguitstel is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 september 2020:

 • De versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers;
 • De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
 • De btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen; en
 • De btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel.

U krijgt bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeft u maar één keer een verzoek in te dienen.

Let op! Als u langer uitstel aanvraagt dan drie maanden, dan mag u geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

4. Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden extra € 150 miljoen.

5. NOW-regeling 2.0: de ontslagboete is van de baan

De NOW wordt verlengd (NOW 2.0) en daarbij worden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo komt de ontslagboete te vervallen. Ook gelden er voorwaarden voor dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven.

Wederom kunnen bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Er geldt een maximale vergoeding van 90% van de loonkosten als de omzet voor 100% wegvalt. Als het omzetverlies minder is, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden. Deze periode kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als u voor de tweede keer een beroep doet op de NOW, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die u in het eerste tijdvak (NOW 1.0) heeft gekozen.

Bij de NOW 2.0 wordt de hoogte van de loonsom afgeleid van de loonsom in maart. Eventuele subsidies die u heeft ontvangen in het kader van de coronacrisis tellen mee met de omzet. Als u bijvoorbeeld een tegemoetkoming ontvangt op grond van de TOGS-regeling (nu: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB), dan krijgt u minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

Het kabinet streeft ernaar dat de NOW 2.0 vanaf 6 juli kan worden aangevraagd. De huidige NOW kan tot en met 5 juni worden aangevraagd (dat was 31 mei).

Let op! De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan de kosten voor vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten. 

Seizoensgebonden bedrijven

In de huidige NOW is met terugwerkende kracht nog een correctie opgenomen om seizoenbedrijven tegemoet te komen die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel. De loonsom van maart in plaats van de niet-representatieve loonsom van januari zal als referentiekader worden genomen voor het aanvragen van de NOW 1.0.

Is de loonsom van maart tot en met mei hoger dan de loonsom van driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart, met als peildatum 15 mei. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei, in vergelijking met de maand januari.

Extra voorwaarden bonussen
Als uw bedrijf dit jaar gebruikmaakt van de NOW, dan mag uw bedrijf geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het verbod geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Wanneer dit vereist is, wordt benoemd in paragraaf 2 van deze nieuwsbrief.

Ontslagboete vervalt
In de NOW 2.0 vervalt de ontslagboete die een werkgever krijgt als hij tijdens de NOW-subsidie werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat. Het gaat hierbij om de ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 bij het UWV worden ingediend.

Als bedrijven voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag willen indienen, dan moeten zij gedurende vier weken overleggen met vakbonden over het voorgenomen ontslag. Dit volgt al uit de Wet Melding Collectief Ontslag. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan.

Bij- en omscholen verplicht
Als u de NOW 2.0 aanvraagt, dan krijgt u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Op die manier wil het kabinet het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk beperken. Het kabinet stelt hiervoor het scholingspakket ‘NL leert door’ van € 50 miljoen ter beschikking. Dit pakket bevat ontwikkeladviezen en onlinescholing, specifiek gericht op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Het pakket moet nog verder worden uitgewerkt.

Let op! De NOW 1.0 verplicht werkgevers om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan hun werknemers zelf te informeren over de ontvangen NOW-subsidie. Deze verplichting geldt eveneens bij de NOW 2.0.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de coronamaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen
2. Ondergrens accountantsverklaring NOW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft duidelijkheid gegeven over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW. Er worden twee grenzen gehanteerd, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en de andere grens geldt bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Grensbedragen
Voor ondernemingen die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van het UWV hebben ontvangen van € 100.000 of meer, wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld. Dit laatste geldt ook als de uiteindelijk vast te stellen subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. Dit om te voorkomen dat een aanvrager een te laag voorschot ontvangt, maar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een bedrag ontvangt dat (hoger) is dan € 125.000, zonder dat daarbij vervolgens een accountantsverklaring hoeft te worden overgelegd.

Inschatting van subsidie
Ondernemingen die minder dan € 100.000 aan voorschot hebben ontvangen, moeten zelf een inschatting maken of de uiteindelijke subsidie gelijk of hoger zal zijn dan € 125.000. Is dit laatste het geval, dan zullen zij ook een accountantsverklaring nodig hebben. Om deze inschatting wat te vergemakkelijken, zal de overheid een online tool beschikbaar stellen op basis waarvan berekend kan worden hoe hoog de subsidie zal uitvallen. 

Concern
Bij de genoemde bedragen wordt uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. De controle door de accountant is immers van belang voor het vaststellen van de omzetdaling die op dat niveau wordt beoordeeld.

Controleerbare administratie
Uit de voorlopige cijfers van het UWV blijkt dat aan ongeveer 10% van de 113.000 bedrijven een voorschot van minimaal € 100.000 is uitgekeerd, zodat maar een klein deel van de bedrijven een accountantsverklaring nodig zal hebben. Maar ook de andere bedrijven moeten een controleerbare administratie voeren en kunnen hierop steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Verklaring van een derde
Is sprake van een voorschot dat hoger is dan € 20.000 en een definitieve subsidie die hoger ligt dan € 25.000, dan moet een verklaring van een derde, zoals een financieel adviseur, overgelegd worden die de omzetdaling bevestigt. 

Nadere duiding voor accountant volgt nog
Het ministerie van SZW en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voeren nog overleg over de precieze inhoud van de accountantswerkzaamheden in situaties waarin een accountantsverklaring vereist is. De verwachting is dat vóór 1 augustus nadere informatie hierover beschikbaar zal zijn. 

3. Welke plichten gelden er bij de huidige NOW?

Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel het UWV als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Werk mee aan onderzoek van het UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
4. Cijfers over werkloosheid en NOW-aanvragen

Het aantal mensen met een betaalde baan daalde in april met 160.000 naar 8,9 miljoen. Zo’n grote daling in een maand tijd is niet meer gebeurd sinds 2003. Onder jongeren was de daling met meer dan 100.000 het grootst. Het aantal werklozen was in april 314.000. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het UWV registreerde eind april 292.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 42.000 ten opzichte van maart.

De afgelopen periode hebben bedrijven massaal steun aangevraagd via de NOW. Er zijn al meer dan 118.000 aanvragen gedaan. Deze bedrijven hebben een gemiddeld omzetverlies opgegeven van 70%. Bij die bedrijven werken in het totaal bijna 2 miljoen werknemers. Het UWV heeft al ruim 2 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd. Sectoren die hard geraakt worden door de coronacrisis zijn onder andere horeca en catering, detailhandel, groothandel en de industrie. 

Advies nodig?

Indien u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   13 mei 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 13 mei 2020.

Lezen
 Nieuws   7 mei 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 7 mei 2020. 

Lezen
 Nieuws   29 april 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 29 april 2020.

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden