De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   15 juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

1. Eind augustus besluit over steunpakket 3.0

Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder gezegd.

Onzekerheid

Volgens de minister is er nog veel onzekerheid over het verloop van het virus en de stand van de economie. In augustus krijgt hij meer cijfers van het CBS, zodat daarna kan worden besloten of extra steun nodig is.

Werkgelegenheid

Ook blijft het kabinet de werkgelegenheid in de gaten houden. Vanwege het coronavirus is er daarom, samen met sociale partners, extra aandacht voor om- en bijscholing om zodoende mensen aan het werk te kunnen houden.

NOW vooral naar mkb

Koolmees maakte ook bekend dat de meeste steun via de NOW-regeling bij het mkb terecht is gekomen. Van het bedrag aan NOW-steun tot 12 juni van € 9,8 miljard kwam 90% bij het mkb terecht.

Deadline 1 oktober

De deadline van de huidige steunmaatregelen is 1 oktober. Regelingen zoals de NOW 2.0, TVL en TOZO lopen dan af, tenzij ze opnieuw verlengd worden.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de inhoud van onze nieuwsbrief? Neem dan vrijblijvend contact op met Eveline van der Wel.

Eveline van der Wel

Fiscalist

Eveline van der Wel
Contact opnemen
2. Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW?

Er heerst veel verwarring over de verplichting om een verklaring te overleggen indien een ondernemer gebruikmaakt van de NOW. Om welke verklaringen gaat het?

Wat speelt er?
Om massale ontslaggolven te voorkomen, heeft de overheid begin maart de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Deze NOW kent twee tijdvakken. Voor het eerste tijdvak (NOW 1.0) moest er uiterlijk op 5 juni 2020 een aanvraag zijn ingediend, het tweede tijdvak (NOW 2.0) is op 6 juli 2020 opengesteld.

Vaststelling aanvragen
In beide regelingen is de verplichting opgenomen dat de onderneming binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, een definitieve vaststelling van de subsidie moet aanvragen. Voorgaande geldt voor situatie 2, zoals hieronder beschreven. Wanneer u meer subsidie krijgt, zoals beschreven in situatie 3 geldt een termijn van 38 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend.

Verklaring, drie situaties mogelijk
In een aantal gevallen zal de onderneming een verklaring moeten overleggen bij het vaststellingsverzoek. Daarbij zijn er drie situaties te onderscheiden.

Situatie 1
De onderneming heeft een voorschot ontvangen dat € 20.000 of lager is en de definitieve toegekende subsidie is niet hoger dan € 25.000. In dat geval hoeft uw onderneming geen enkele verklaring te overleggen.

Situatie 2
De onderneming heeft een voorschot ontvangen van meer dan € 20.000, maar minder dan € 100.000 en de uiteindelijke toegekende subsidie is meer dan € 25.000, maar minder dan € 125.000. De onderneming moet dan een zogenaamde ‘derdenverklaring’ overleggen. Deze derdenverklaring kan worden afgegeven door een accountant, administratiekantoor of een belasting- of financieel adviseur. In deze derdenverklaring bevestigt de hiervoor genoemde persoon dat uit de administratie blijkt dat de in het vaststellingsverzoek gemelde omzetdaling zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

Situatie 3
Wanneer de onderneming meer dan € 100.000 aan voorschot en/of een uiteindelijk toegekende subsidie van meer dan € 125.000 heeft gekregen, moet de onderneming bij het vaststellingsverzoek een zogenaamde accountantsverklaring overleggen. Dat houdt in dat een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsultent (AA) een verklaring moet afgeven over de omzetdaling en mogelijk ook de loonkosten.

Let op!
De werkzaamheden en de tijd die gepaard gaan met het afgeven van een accountantsverklaring, zullen in de praktijk omvangrijker zijn dan bij een derdenverklaring. Welke werkzaamheden de accountant precies moet uitvoeren, wordt momenteel nog besproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

3. Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen

Wanneer volgt betaling van de NOW 2.0?

Werkgevers kunnen sinds maandag 6 juli een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming volgens de NOW 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Een aanvraagformulier vindt u op de site van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.

Na goedkeuring van uw aanvraag volgt de uitbetaling van een voorschot van 80% van de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. Twee maanden later ontvangt u het volgende voorschot, 80% over de laatste twee maanden. Achteraf volgt de definitieve berekening en krijgt u het restant uitbetaald. Heeft u te veel ontvangen, dan moet u dit terugbetalen.

Kan men achteraf, met terugwerkende kracht, toch een vermogenstoets introduceren als men vermoedt dat er te veel onnodige aanvragen worden gedaan?

In de NOW staat geen voorwaarde met betrekking tot de vermogenspositie. Ook zeer vermogende werkgevers die de salarissen probleemloos kunnen doorbetalen zonder een beroep te doen op de NOW, komen op grond van de tekst van de regeling in aanmerking voor de NOW. Het kabinet vraagt ondernemers echter alleen van de regeling gebruik te maken als dit echt noodzakelijk is. Als men oneigenlijk gebruik constateert, kunnen regelingen worden aangepast. Of dit zo ver gaat dat men een al verstrekte NOW-subsidie zal terugvorderen, is niet te zeggen. In een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer staat dat als er voldoende eigen middelen zijn, naar zijn oordeel de werkgever zelf aan zet is. In verband met een eenvoudig en snel uitvoerbare regeling is evenwel afgezien van het opnemen van specifieke voorwaarden op dit punt. Desalniettemin staat ook in die brief dat de toepassing van de maatregel zal worden gemonitord. Ook daar blijft evenwel onduidelijk of de hier beschreven kwestie tot een aanpassing van de nu bekende regeling zou kunnen leiden. Tot op heden blijkt niets van enig voornemen tot invoering van een vermogenstoets. Wij nemen dan ook aan dat deze niet achteraf ingevoerd gaat worden voor de NOW-regeling zoals die geldt voor de periode maart tot en met mei 2020. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook onder NOW 2.0 geen vermogenstoets geldt.

Accountants en belastingadviseurs zijn vanuit de beroepsregelgeving gehouden aan integer handelen en adviseren klanten alleen gebruik te maken van regelingen waarvoor deze zijn bedoeld. SRA roept dan ook in zijn algemeenheid op om integer van de regelingen gebruik te maken.

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

Dit is niet het geval. Zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 geldt alleen voor de lonen van werknemers die sociaal verzekerd zijn. Dga’s die op grond van de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder niet zijn verzekerd, krijgen terzake van hun loonsom derhalve geen tegemoetkoming. Bij verzekeringsplicht voor een werknemer met aandelen kan een beroep worden gedaan op de NOW.

Welke informatie moet concreet worden verstrekt bij het UWV-loket?

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming NOW aanvragen met het aanvraagformulier op www.uwv.nl. Op dit formulier moet in ieder geval het volgende worden aangegeven:

  1. Over welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in 2020 de werkgever ten minste 20% omzetverlies verwacht. Die periode moet beginnen op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Voor NOW 2.0 geldt dat het gaat om een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden, welke moet starten op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september. Indien tevens gebruik is gemaakt van NOW 1.0, geldt dat de viermaandsperiode moet aansluiten op de voor NOW 1.0 gekozen driemaandsperiode.
  2. De gemiddelde kwartaalomzet in 2019 indien de onderneming op 1 januari 2019 al bestond. Anders de gemiddelde omzet over drie maanden, te berekenen over de totale omzet gedurende het bestaan tot en met 29 februari 2020. Voor NOW 2.0 geldt de gemiddelde viermaandsomzet over 2019 als referentie.
  3. Voor de uitkering wordt in eerste instantie uitgegaan van de loongegevens over januari 2020. Bij de definitieve aanvraag zal de feitelijke loonsom aan de orde zijn. Voor NOW 2.0 geldt dat wordt uitgegaan van de loonsom over maart 2020.

Worden debiteurenverliezen afgetrokken van de omzet?

Voor debiteuren die niet kunnen worden geïnd, wordt conform de verslaggevingsregels een voorziening gevormd (mits voldaan aan de voorwaarden). Deze voorziening rubriceer je onder de bedrijfslasten. Wanneer bijvoorbeeld goederen retour komen, wordt een creditfactuur ‘negatief’ onder de omzet verwerkt. Onder NOW 2.0 is deze problematiek gelijk.

Wordt de NOW-regeling ook gezien als overheidssteun bij de TOGS-aanvraag?

De NOW hoeft bij de aanvraag van de TOGS niet als genoten overheidssteun in de zin van het staatssteunartikel uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te worden aangemerkt. Voor de TVL geldt dit ook. Volledigheidshalve melden wij wel dat de TVL-uitkering meetelt als genoten omzet voor de toepassing van de NOW 2.0.

Geldt de TOZO-regeling voor de dga?

De TOZO-regeling geldt alleen voor dga’s die aan de nadere voorwaarden voldoen. Dat betekent dat zij de meerderheid van de zeggenschap dienen te hebben en moeten verklaren dat er onvoldoende middelen zijn om het salaris te kunnen betalen. Tot slot moet aan het urencriterium worden voldaan.

4. Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis: terugbetalen nog niet nodig

Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd vanwege de coronacrisis? Dan heeft u dit waarschijnlijk gedaan voor een periode van 3 maanden. U kunt ervoor kiezen om het bijzonder uitstel voor de uitgestelde belastingen te verlengen.

Als u eerder uitstel hebt aangevraagd en de periode van 3 maanden uitstel voorbij is, krijgt u een brief van de Belastingdienst. In de brief wijzen we er ook op dat u het bijzonder uitstel kunt verlengen. Een passage in de brief is wat onhandig geformuleerd. Daardoor zou u kunnen denken dat u de uitgestelde belasting in 1 keer weer moet terugbetalen. Dit is niet het geval. De Belastingdienst gaat de brief hierop aanpassen.

Het kabinet kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit wordt deze zomer verder uitgewerkt. Als er meer duidelijk is, informeren wij u. Tot dat moment hoeft u dus nog niet terug te betalen. Ook kunt u langer bijzonder uitstel aanvragen, als de 3 maanden zijn verstreken.

De verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. En voor aanslagen die u tijdens de periode van verlenging ontvangt. Uiteraard is het mogelijk om voor die tijd te betalen, maar dit hoeft dus niet.

5. Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen

Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn.

Praktijkleren
Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt.

Merendeel bestemd voor mbo
De subsidie is met name gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, studenten in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het merendeel van de subsidie is bestemd voor leerlingen in het mbo. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerplaats.

Let op!
De sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats. Hoeveel u dit extra oplevert, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.

Sluiting door corona?
Bent u enige tijd gesloten geweest als gevolg van het coronavirus, dan heeft u uw leerling enige tijd niet kunnen begeleiden. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van uw subsidie. Het maakt daarbij niet uit of u gedwongen gesloten was, of omdat dit volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.

Extra voorwaarden
De subsidieregeling kent een aantal extra voorwaarden. Die variëren per onderwijssoort. U treft ze in detail aan op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (rvo.nl).

Aanvragen
Aanvragen van de subsidie moet digitaal bij rvo.nl met behulp van eHerkenning, niveau 1. Heeft u nog geen eHerkenning, vraag dit dan op tijd aan.

6. Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk

Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u digitaal bij het UWV via de Verzuimmelder of via Digipoort.

Vijf weken extra
Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is bovenop het verlof van één werkweek die verplicht voor rekening van de werkgever komt. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximum dagloon.

Voorwaarden
Voor het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden:

  • De werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van één keer het aantal werkuren per week.
  • De werknemer neemt de extra verlofweken op binnen zes maanden na de geboorte. Dit kan ineens of verspreid over zes maanden.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.

Wanneer partner?
Voor het extra geboorteverlof is men partner indien men met elkaar getrouwd is, geregistreerd partner is of samenwoont.

7. Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding

Staakt u uw bedrijf door pensionering of ziekte? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er geldt geen terugwerkende kracht.

Niet uit privévermogen
De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

Procedure UWV
De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan. Bij bedrijfsbeëindiging in geval van ziekte, zal de ziekte aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts bewezen moeten worden.

8. Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

De weg is vrij voor een nieuw pensioenstelsel nu het ledenparlement van de FNV 4 juli jl. heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord werd in juni 2020 overeengekomen door werkgevers, werknemers en het kabinet. Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in en wat betekent het voor uw bedrijf?

Let op!
Het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet zijn overeengekomen wordt nu in een wetsvoorstel verder uitgewerkt en zal begin 2021 naar de Tweede Kamer gaan. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, vanaf 2022 kan begonnen worden met de overstap.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
De sociale partners (vakbonden en werkgevers) en het kabinet praten al jarenlang over een nieuw pensioenstelsel. Reden is dat de arbeidsmarkt verandert (flexibilisering, vergrijzing, meer zzp’ers) en het pensioenstelsel daarop beter moet aansluiten. In 2019 werd er al een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Afgelopen jaar hebben sociale partners en het kabinet  dit verder uitgewerkt en dat kwam op 12 juni rond. Nu ook de FNV heeft ingestemd, kan het pensioenakkoord definitief worden omgezet in wetgeving.

Wat houdt het pensioenakkoord op hoofdlijnen in?
Kern van het nieuwe stelsel is dat iedereen betaalt voor zijn eigen pensioen. Iedereen heeft dus een zogenaamde beschikbare premieregeling. De pensioenuitkeringen zijn dan afhankelijk van het rendement dat met het pensioengeld wordt gemaakt. Er zijn dus geen harde toezeggingen over de hoogte van pensioenen meer. Gaat de beurs omhoog, dan stijgen de pensioenen mee, gaat de beurs omlaag, dan worden de pensioenen niet geïndexeerd en kunnen ze zelfs dalen. Er is wel een zogenaamde solidariteitsreserve voor onverwachte tegenvallers.

Verdere afspraken
Verder zijn er in het pensioenakkoord over onder meer het volgende afspraken gemaakt: de meeste pensioenen worden in ieder geval in 2021 niet verlaagd, de AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog, de boete bij vroegpensioen verdwijnt, zzp’ers moeten zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en zij moeten zich makkelijker kunnen aansluiten – of blijven – bij een pensioenfonds. Ook komen er nog aanvullende maatregelen om zware beroepen te ontlasten in de laatste arbeidsjaren, mag men op de pensioendatum eenmalig 10% van het pensioenvermogen opnemen en zijn er afspraken rond het nabestaandenpensioen.

De pensioenpremies veranderen
De zogeheten doorsneepremie verdwijnt in het nieuwe pensioenstelsel. Nu is het zo dat elke werkgever binnen een bedrijfstakpensioenfonds voor elke werknemer dezelfde premie betaalt, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Dit betekent in feite dat jongere werknemers mee betalen aan het pensioen van oudere werknemers. Hun premie kan immers langer renderen. Door de verandering van de arbeidsmarkt (vergrijzing, flexibele arbeidsmarkt en zzp’ers) is dit systeem niet vol te houden. Deelnemers aan een bedrijfstakpensioenfonds, waar veruit de meeste werknemers bij zijn aangesloten, gaan in het nieuwe stelsel daarom ook een leeftijdsonafhankelijke premie betalen. Iedereen betaalt dan nog steeds dezelfde premie, maar jongeren bouwen meer pensioen op dan ouderen en de ingelegde premie gaat in de eigen pensioenpot (zogeheten flat-ratesysteem). Pensioenfondsen zullen wel collectief blijven beleggen.

Knelpunt
Voor de groep van ongeveer 35 tot 55 jaar brengt het nieuwe pensioenstelsel onzekerheid met zich mee. Door de nieuwe premiesystematiek kunnen deze werknemers flinke financiële schade oplopen. In het pensioenakkoord is afgesproken dat deze groep wordt gecompenseerd, maar het is nog onduidelijk hoe dat gebeurt. Waarschijnlijk moet dat per branche of bedrijf worden afgesproken.

Opbouw bij een verzekeraar
Ook voor werknemers die bij een verzekeraar of PPI-pensioen (Premie Pensioen Instelling) opbouwen (ruim 1 miljoen werknemers), levert een stelselwijziging van een doorsneepremie naar een flat-ratesysteem problemen op. Zij kennen nu vaak een stijgende gestaffelde premie, waarbij naarmate je ouder wordt, je ook meer premie betaalt. Hun werkgevers krijgen daarom een uitzonderingspositie. Voor huidige werknemers hoeven zij de regels niet te veranderen, maar voor nieuwe werknemers wel. Dit betekent dat zij straks wel twee verschillende pensioensystemen naast elkaar hebben.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Afhankelijk van waar het pensioen van uw werknemers is ondergebracht moet u dus te zijner tijd in actie komen. Is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds dan moet u zich al goed voorbereiden op de compensatie die u (waarschijnlijk) moet gaan geven. Maar, let op: zoals eerder gezegd zijn de afspraken over deze compensatie nog niet ingevuld. Bij de overgang van pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel bij verzekeraars moeten werkgevers zich ook voorbereiden op een mogelijke compensatie. Daarnaast moet u nagaan wanneer u overstapt naar het nieuwe flat-ratesysteem voor nieuwe werknemers. Dat moet uiterlijk in 2026.

Let op!
Als u een nieuwe werknemer aanneemt, kan dat voor die werknemer nadelig zijn omdat hij dan mogelijk van de oude naar de nieuwe pensioenregeling overstapt of zijn compensatie verliest. Dat is nu ook zo, maar door het nieuwe pensioenstel moet u daar als werkgever extra aandacht voor hebben. Volgens minister Koolmees (Sociale Zaken) moeten partijen daar tijdens de onderhandelingen zelf afspraken over maken. Wees daarom alert als u nieuwe werknemers aanneemt!

Tip!
Er moet nog veel van het nieuwe pensioenakkoord in het wetsvoorstel dat begin 2021 naar de Tweede Kamer gaat, worden geconcretiseerd. De komende tien jaar zal het pensioen continu aan verdere modernisering onderhevig zijn. We houden u op de hoogte.

Advies nodig?

Indien u vragen of hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

Arbeidsovereenkomst DGA
 Nieuws   14 juli 2020

Arbeidsovereenkomst voor de DGA

Rechtshandelingen tussen een DGA die enig aandeelhouder is van een besloten vennootschap (B.V.) en tevens de B.V. vertegenwoordigd, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Hoewel dit vormvrij is, is het gebruikelijk om deze op te nemen in een arbeidsovereenkomst.   

Lezen
subsidie praktijkleren
 Nieuws   9 juli 2020

Subsidie praktijkleren 2019-2020

Wij willen u graag informeren over de subsidieregeling praktijkleren. Heeft u werknemers die een opleiding volgen én bij u werken? Dan is de kans groot dat u een tegemoetkoming in de kosten kunt krijgen. Ook wanneer u dit jaar voor het eerst kennis maakt met praktijkleerlingen kan deze regeling interessant zijn. 

Lezen
 Nieuws   8 juli 2020

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap uitgesteld naar 2023 

De invoering van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld naar 2023. Dit meldt staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer over de fiscale maatregelen in verband met het coronavirus.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden