De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.
Nieuws
 Nieuws   26 maart 2020

Negen aandachtspunten bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Negen aandachtspunten bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Bron: pwnet.nl

Een belangrijke maatregel van het noodpakket banen en economie is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling biedt ondersteuning aan werkgevers die omzetdaling ervaren door de coronacrisis, maar wel gewoon hun lonen moeten doorbetalen. Er zijn negen belangrijke aandachtspunten bij de NOW-regeling en wij nemen deze met u door.

De NOW-regeling vervangt de Werktijdverkortingsregeling (wtv). Aan de uitvoering van de NOW-regeling wordt momenteel hard gewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV. Het doel is om de regeling eind maart te publiceren. Tot nu toe weten we alleen de hoofdlijnen. De hoofdlijnen laten wel zien hoe de regeling werkt en welke voorwaarden er gaan gelden om aanspraak te kunnen maken op de regeling.

1. Het (te verwachten) omzetverlies moet minstens 20% zijn

Als werkgever moet u een omzetdaling verwachten als gevolg van het coronavirus en/of de coronamaatregelen. In de praktijk zal het moeilijk worden om onderscheid te maken tussen een omzetdaling die wel of geen gevolg is van het coronavirus en/of de coronamaatregelen. 

Omdat u achteraf bewijzen moet kunnen aanleveren over de ontvangen compensatie, is het slim om nu alvast zoveel mogelijk in kaart te brengen welke financiële gevolgen u ervaart door de uitbraak van het coronavirus.

De voorwaarde dat ten minste 20% van de arbeidscapaciteit niet kan worden benut, zoals gold voor de wtv-regeling, is dus van tafel. Of medewerkers wel of niet kunnen werken, is nu niet meer van (doorslaggevend) belang.

2. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom

U kunt een tegemoetkoming ontvangen voor maximaal 90% van de loonsom. Als uw omzetdaling lager is, dan wordt de tegemoetkoming naar evenredigheid lager vastgesteld.

Voorbeeld

  • Als 100% van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Voor ‘grote aanvragen’ heeft u een accountantsverklaring nodig. Wat onder grote aanvragen valt, moet nog duidelijk worden uit de voorwaarden van de uiteindelijke regeling. Als uw bedrijfsvoering (bijna) volledig is stilgevallen en uw omzetdaling heel groot zal zijn, dan is het verstandig om uw omzetdaling alvast gedetailleerd in kaart te brengen.

3. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020

De NOW-regeling geldt met terugwerkende kracht. Als u vanaf 1 maart 2020 een omzetdaling ervaart als gevolg van het coronavirus, dan valt u onder de reikwijdte van de regeling. De datum van de indiening van de aanvraag is dus niet bepalend voor de toepassing van de regeling.

4. De duur van de tegemoetkoming is (maximaal) 3 maanden, met een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met (maximaal) 3 maanden

De tegemoetkoming geldt in beginsel voor 3 maanden. Het idee hierachter is dat de (directe) gevolgen van de corona-uitbraak in de loop der tijd minder zullen worden. Het is nog niet bekend of voor een verlening van de termijn na 3 maanden andere voorwaarden zullen gelden. Het zou kunnen dat voor een aanvraag tot verlening aangescherpte voorwaarden gaan gelden.

5. Het loon van de werknemers moet gedurende de periode van de tegemoetkoming volledig worden doorbetaald

Als u aanspraak wilt maken op de NOW, dan moet u het loon van uw werknemers voor 100% hebben doorbetaald. De tegemoetkoming is een percentage van de loonsom, daardoor vormt de positie van oproepkrachten een aandachtspunt. Voor oproepkrachten die in het kader van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben ingestemd met een aanbod voor vaste uren is duidelijk dat hun uren meetellen in de vaststelling van de omvang van de loonsom.

Voor oproepkrachten die het aanbod niet hebben geaccepteerd of oproepkrachten die korter dan 12 maanden in dienst zijn, is dit anders. Zeker als het werk voor deze krachten volledig is weggevallen, is het niet meteen duidelijk welke uren moeten worden meegerekend bij de vaststelling van de loonsom. Omdat deze oproepkrachten geen uren maken, kunt u niet uitgaan van het werkelijk aantal uren.

Waarschijnlijk moet er worden uitgegaan van het gemiddelde aantal uren van de laatste drie maanden en als dit geen representatieve periode is, dan een andere of langere periode.

6. Gedurende de periode van de tegemoetkoming mag u voor de werknemers voor wie de tegemoetkoming geldt geen ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen

Als u een tegemoetkoming aanvraagt, dan bindt u zich aan de verplichting dat u geen ontslag op bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Bij een strikte uitleg van deze verplichting zou alleen een ontslagprocedure bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen niet zijn toegestaan. Bij een minder strikte lezing, waar meer gekeken wordt naar de bedoeling van de regeling dan de tekst, zou óók een einde met wederzijds goedvinden of een opzegging met instemming om bedrijfseconomische redenen leiden tot verval van de tegemoetkoming. De regeling is bedacht om werkgelegenheid in deze crisistijd te behouden en een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, ongeacht in welke vorm dat ontslag wordt gegoten, gaat dus tegen dit doel in.

Een ontslag op andere gronden dan bedrijfseconomische gronden is onder de regeling niet uitgesloten. Zo’n vorm van ontslag doet ook geen afbreuk aan het doel van de regeling. En het is al helemaal ondenkbaar dat bijvoorbeeld een ontslag op staande voet tijdens de periode van tegemoetkoming zou zorgen voor een verval van de aanspraak op de tegemoetkoming.

Als u al eerder ontslag heeft ingediend bij het UWV op basis van bedrijfseconomische redenen in verband met het coronavirus, dan zal dit waarschijnlijk geen effect hebben op de tegemoetkoming. Als werkgever heeft u zich immers nog niet kunnen binden aan de voorwaarden van de NOW-regeling en u kunt de ontslagprocedure ook moeilijk uitstellen.

7. Werknemers met een flexibel contract (min/max) en zieke werknemers

Ook flexwerkers vallen onder de NOW-regeling, dit was niet het geval bij de wtv-regeling. De wtv-regeling gold enkel voor werknemers ten opzichte van wie de werkgever een loonbetalingsplicht had en werknemers met een oproepovereenkomst waren daardoor van de regeling uitgezonderd. Onder de wtv-regeling zag een werkgever zich daardoor vaak gedwongen om oproepkrachten niet meer op te roepen of te ontslaan. U bent echter niet verplicht om een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van oproepkrachten te verlengen als deze overeenkomst afloopt tijdens de periode van de tegemoetkoming.

In de toelichtingen op de regeling die tot nu toe beschikbaar zijn, wordt niets gezegd over de positie van een zieke werknemer. Onder de wtv-regeling waren zieke werknemers uitgezonderd (onder de regeling viel alleen de loonbetalingsplicht van artikel 7:628 BW en niet (ook) 7:629 BW, de grondslag voor de loonaanspraak van de zieke werknemer).

Dat er niets over deze (grote) groep werknemers wordt gezegd, terwijl de oproepkrachten wel expliciet onder de regeling vallen, kan erop wijzen dat zieke werknemers niet onder de NOW vallen. Aan de andere kant, als de NOW gezien moet worden als een vervanging van de wtv-regeling en ervan uit moet worden gegaan dat de uitgangspunten van de wtv-regeling zijn verlaten, geldt dat mogelijk ook voor de uitsluiting van de zieke werknemer.

8. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd op voorschotbasis (ten minste 80%) met een toetsing achteraf

De NOW lijkt qua opzet en juridische vormgeving op een subsidieregeling waarbij de tegemoetkoming wordt toegekend op basis van een aanvraag. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd in de vorm van een voorschot en toetsing van de werkelijke omzetdaling vindt achteraf plaats.

Op deze manier kunnen liquiditeitsproblemen op korte termijn worden opgevangen. Het is de bedoeling dat de NOW hierdoor ook een kortere doorlooptijd heeft. Het nadeel is dat u vooraf geen zekerheid heeft of het toegekende voorschot bij de toetsing achteraf hetzelfde blijft. Een te hoge inschatting van uw omzetdaling kan ervoor zorgen dat u achter moet terugbetalen. Bij de definitieve vaststelling krijgt u een controle op de daadwerkelijke loonsom, waarbij de tegemoetkoming eventueel gecorrigeerd kan worden.

9. De tegemoetkoming gaat niet ten kosten van de ww-rechten van werknemers

In tegenstelling tot de wtv-regeling, staat de NOW-regeling los van de ww. De NOW-regeling wordt niet bekostigd uit de ww-kas. Uw werknemers ervaren in dit opzicht dus geen nadeel van de NOW-regeling.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Advies nodig?

Heeft u advies nodig over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Nicola Kraaijeveld!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

berekening loonkostenvoordelen
 Nieuws   25 maart 2020

Voordelen loonkosten 2020 en controle berekeningen 2019

Voor bepaalde groepen werknemers kunt u als werkgever een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Het gaat om een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende tegemoetkomingen: de loonkostenvoordelen (LKV) en de lage-inkomensvoordelen (LIV). De voorlopige berekeningen van 2019 zijn onlangs door het UWV verzonden.  

Lezen
 Nieuws   23 maart 2020

Nieuwsbrief maatregelen coronavirus

Vorige week heeft het Kabinet een divers pakket aan maatregelen gepresenteerd om ondernemers te helpen de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te kunnen doorstaan. Hoewel de voorwaarden voor het toepassen van de diverse maatregelen vooralsnog niet volledig bekend zijn, willen wij u toch informeren over deze maatregelen en over de manier waarop wij u kunnen helpen bij het indienen van de benodigde verzoeken.

Lezen
Aanvullende accountantsverklaring niet meer nodig voor uitstel belastingbetaling
 Nieuws   20 maart 2020

Accountantsverklaring niet meer nodig voor uitstel belastingbetaling

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van belastingbetaling zijn door het Kabinet verder versoepeld. Het gaat om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zo is de aanvullende verklaring van de accountant niet langer nodig.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden
Contact
Volg ons

Postbus 463
4200 AL Gorinchem

0183 697 979 info@vnacc.nl
Gorinchem
Van Noordenne Accountants Gorinchem

Kleine Landtong 15
4201 HL Gorinchem

Giessen
Van Noordenne Accountants Giessen

Distributiestraat 25
4283 JN Giessen

Hardinxveld
Van Noordenne Accountants Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 91 
3371 BB Hardinxveld-Giessendam