Menu Inloggen VNA

Helpt ondernemers ondernemen

Gebruikelijk loon

Als dga bent u in dienst bij uw eigen bv. Dat betekent dat u aan uzelf een salaris moet uitbetalen. Alhoewel u veel touwtjes in eigen handen heeft, geldt dat maar zeer beperkt voor uw salaris. U zit namelijk vast aan de gebruikelijkloonregeling.

In het verleden zagen veel dga’s nog weleens af van salaris of betaalden zij zichzelf een laag salaris om dit vervolgens aan te vullen met een dividenduitkering. Daarmee was een voordeel te behalen, want de verschuldigde belasting over een dividenduitkering is minder dan wat u betaalt aan belasting over uw salaris. Inmiddels is hier een stokje voor gestoken. Sinds 1997 geldt namelijk de gebruikelijkloonregeling. Kort gezegd komt het erop neer dat u vanuit uw bv een salaris hoort te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Iedere aanmerkelijkbelanghouder

De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedere aandeelhouder met een aanmerkelijk belang. Hiervan is in ieder geval sprake als u al dan niet samen met uw fiscale partner direct of indirect minstens 5% van de aandelen (per soort) bezit in een bv. Maar ook als u recht heeft om voor 5% of meer aandelen van een vennootschap te kopen, komt het aanmerkelijk belang – en daarmee ook de gebruikelijkloonregeling – om de hoek kijken. Dit geldt tevens als u in het bezit bent van winstbewijzen waarmee u ten minste 5% van de jaarwinst (of liquidatie-uitkering) van een vennootschap kunt krijgen. Tot slot is een aanmerkelijk belang ook aanwezig bij een stemrecht van 5% of meer in een coöperatie.

U moet rekening houden met de volgende regels:

 • De gebruikelijkloonregeling geldt in principe voor iedere bv waarvoor u werkzaamheden verricht.
 • De gebruikelijkloonregeling geldt ook voor uw partner als hij of zij arbeid verricht voor de bv en zelfs als uw partner vermogen ter beschikking stelt.
 • Ook als u een lager salaris krijgt uitbetaald, moet uw bv toch loonheffingen berekenen en afdragen over het gebruikelijk loon.
 • Pensioenaanspraken horen niet tot het gebruikelijk loon. Een eventuele bijtelling voor de auto van de zaak en aan u toewijsbare vergoedingen vanuit de werkkostenregeling horen juist wel tot het gebruikelijk loon.

Gebruikelijk loon in kaart

Sinds 2015 zijn de regels voor het gebruikelijk loon aangescherpt. Volgens de hoofdregel moet uw loon worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • € 45.000.

Bent u dga van een start-up, dan geldt een lagere loonverplichting.
U mag het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon nemen. Een start-up is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven en recht heeft op het verhoogde starterspercentage voor de afdrachtvermindering S&O.

Een lager gebruikelijk loon

In de volgende gevallen mag uw gebruikelijk loon lager worden vastgesteld:

 • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan € 45.000. U moet uw loon stellen op minimaal 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het loon van de meest verdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap (lichaam). U stelt uw loon dan op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 45.000.
  In alle gevallen moet de bv als werkgever aannemelijk maken dat een lager loon op u van toepassing is. Dat geldt ook als uw loon om andere redenen lager zou moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat u in deeltijd werkt, uw bv structureel verlies maakt of uw werkzaamheden voor de bv zich beperken tot vermogensbeheer.

Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf.

Twee voorbeelden

De aangescherpte regels van het gebruikelijk loon blinken niet uit in eenvoud. Daarom twee voorbeelden ter verduidelijking.

Voorbeeld 1:
Hoogste loon van een van de overige werknemers van de bv: € 120.000
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 150.000

Hoofdregel: uw gebruikelijk loon dient het hoogste te zijn van € 120.000, € 112.500 (75% van € 150.000) en € 45.000. In casu dus € 120.000. Stel uw bv kan aannemelijk maken dat deze € 120.000 hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dan geldt het volgende: € 120.000 is hoger dan € 112.500 (75% van € 150.000). Uw gebruikelijk loon kan worden vastgesteld op € 112.500.

Voorbeeld 2:
Hoogste loon van een van de overige werknemers van de bv: € 46.000
Loon meest vergelijkbare dienstbetrekking: € 50.000

Hoofdregel: uw gebruikelijk loon dient het hoogste te zijn van € 46.000, € 37.500 (75% van € 50.000) en € 45.000. In casu dus € 46.000. Stel uw bv kan aannemelijk maken dat deze € 46.000 hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dan geldt het volgende: € 46.000 is hoger dan € 37.500 (75% van € 50.000). Uw gebruikelijk loon bedraagt nu € 45.000. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is immers € 50.000 en dat is niet lager dan € 45.000.

Hoger loon kan ook

Over het algemeen zal de Belastingdienst er geen enkel probleem mee hebben als u zichzelf een hoger salaris uitbetaalt dan het gebruikelijk loon. Soms is een hoger loon zelfs verplicht. Dat kan als de belastinginspecteur vindt dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat u geniet. Hij moet dan wel
met objectieve criteria aannemelijk maken dat volgens hem een andere dienstbetrekking de meest vergelijkbare dienst­betrekking is.

En dan is er nóg een methode om de hoogte van het gebruikelijk loon vast te stellen: de afroommethode. Deze methode kan eventueel in uitzonderingssituaties worden toegepast als de opbrengsten van de bv (bijna) geheel voortkomen uit de werkzaamheden van de dga. Dit doet zich weleens voor bij een eenmans-bv. Bij toepassing van de afroommethode wordt het gebruikelijk loon op de volgende manier berekend:

De afroommethode is niet toe te passen als er nog meer werknemers in dienst zijn bij de bv. Ook in geval van samenwerkingsverbanden is de afroommethode maar zeer beperkt toepasbaar. Omdat per 2015 de meest vergelijkbare dienstbetrekking zo’n belangrijk criterium is geworden, is het belang van de afroommethode verder afgenomen.

Gebruikelijk loonafspraak

Was uw gebruikelijk loon in 2015 hoger dan € 44.000 en heeft u hierover in het verleden afspraken gemaakt met de Belastingdienst, dan is deze afspraak per 1 januari 2015 komen te vervallen. Er is echter een goedkeuring zolang de Belastingdienst geen contact met u opneemt voor een nieuwe gebruikelijkloonafspraak of tot het moment waarop de oorspronkelijke gebruikelijkloonafspraak zou komen te vervallen.
Tot die tijd mag u uitgaan van een loon ter grootte van 75/70e van het loon uit 2014, mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven.

Werkzaamheden voor meerdere bv’s

De gebruikelijkloonregeling geldt voor al uw werkzaamheden die u als dga (aanmerkelijkbelanghouder) verricht en dus ook voor de werkzaamheden bij meerdere bv’s binnen een concern. Het maakt daarbij niet uit of de bv’s voor de vennootschapsbelasting al dan niet een fiscale eenheid vormen.

Er kan dan wel een beroep worden gedaan op de doorbetaaldloonregeling. Dit houdt kort gezegd in dat slechts één bv (inhoudingsplichtige) de loonbetalingen verricht en de loonheffingen inhoudt namens alle andere bv’s. De andere bv’s betalen dan geen loon meer aan u uit.

Om de doorbetaaldloonregeling toe te passen, moet meestal een verzoek worden ingediend bij de inspecteur. Een verzoek mag achterwege blijven als u via uw houdstermaatschappij aandelen houdt in een werkmaatschappij en voor beide vennootschappen werkzaamheden verricht. In dat geval mag de doorbetaaldloonregeling gewoon worden toegepast zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst.

Gebruikelijk loon op een ongebruikelijk tijdstip

Normaal gesproken hoort u uw loon – net als andere werknemers – regelmatig (veelal maandelijks) te ontvangen. U verkeert echter in de min of meer bijzondere positie dat u zelf kunt bepalen wanneer u salaris geniet. Van uitstel is echter geen sprake. Krijgt u namelijk uw loon geheel of gedeeltelijk op een ongebruikelijk tijdstip, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u uw loon toch geniet op het tijdstip waarop u het ook zou hebben ontvangen als u een normale werknemer zou zijn geweest met een reguliere dienstbetrekking.

Vereenvoudigde aangifte

Net als iedere andere inhoudingsplichtige werkgever moet uw bv maandelijks of eens in de vier weken een elektronische aangifte loonheffingen indienen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is dit per halfjaar. Maar er bestaat nog een uitzondering. Zo heeft een bv met een of meer dga’s de mogelijkheid om al in januari aangifte loonheffingen te doen voor alle aangiftetijdvakken van dat jaar.

Er gelden twee voorwaarden:

 • Naast de dga (dga’s) werkt er geen ander personeel in de bv, behalve een eventueel meewerkende echtgeno(o)t(e) en kinderen.
 • De dga (dga’s) en meewerkende echtgeno(o)t(e) en kinderen zijn geen van allen verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Niet alleen hoeft er dan slechts eenmaal per jaar aangifte loonheffingen te worden gedaan, ook het aantal in te vullen rubrieken is minder. Uw bv moet wel per aangiftetijdvak de loonheffingen betalen.

Delen via

Guido Boers

Mijn naam is Guido Boers. Ik werk vanuit de vestiging Hardinxveld-Giessendam als relatiebeheerder voor diverse klanten. Sinds 2010 ben ik in dienst van dit kantoor.

Lees meer

Hans Kentie

Mijn naam is Hans Kentie, relatiebeheerder. Ik houd van mensen en van cijfers. En ben dus volledig op mijn plek in mijn huidige functie. Voortdurend bezig zijn bestaande klanten v...

Lees meer

Vanessa de Groot-Boeijink

Mijn naam is Vanessa de Groot-Boeijink. Ik werk sinds januari 2003 bij Van Noordenne. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. In mijn functie van assistent-acco...

Lees meer

Joanita Bergshoeff

Hallo, mijn naam is Joanita Bergshoeff. In 2008 ben ik bij Van Noordenne Accountants komen werken en heb inmiddels verschillende functies bekleed binnen dit kantoor. Nadat ik een p...

Lees meer

Frank de Wit

Mijn naam is Frank de Wit, woonachtig in Breda en ik ben sinds 2013 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Ik werk als assistent accountant en periodiek ga ik langs bij klanten om...

Lees meer

Arjan de Weerdt

Arjan de Weerdt, aangenaam. Ik ben afgestudeerd registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. De eerste twaalf en een half jaar van mijn loopbaan deed ik veel ervaring ...

Lees meer

Melany van der Matten

Mijn naam is Melany van der Matten. In 2009 ben ik begonnen in het vak en in 2014 heb ik mijn diploma HBO Accountancy behaald. Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij van N...

Lees meer

Eline Könemann

Mijn naam is Eline Könemann. Sinds juli 2011 werk ik met veel enthousiasme bij dit kantoor. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie, daar vind ik het een uitdaging om voor mijn ...

Lees meer

Richard Fennema

Mijn naam is Richard Fennema. Sinds mijn afstuderen op de IVA te Driebergen in 2009 ben ik werkzaam in de accountancy. Vanaf 2014 ben ik in dienst bij Van Noordenne Accountants waa...

Lees meer

Piet Trapman

Aangenaam, Piet Trapman. Vanaf 1971 werk ik in de accountancy. En sinds 2009 bij dit kantoor. Een goed keuze. Want het is een platte organisatie waarin we elkaar positief benaderen...

Lees meer

Micheal de Jong

Ik ben Michael de Jong en sinds 2015 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Na het afronden van de bedrijfseconomie opleiding aan de Avans hogeschool te 's-Hertogenbosch heb ik in...

Lees meer

Gerjan Rijneveld

Mijn naam is Gerjan Rijneveld. Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Op dat moment ben ik, na het afronden van het VWO, aan de Accountancy-opleiding a...

Lees meer

Irene Wolvers

Hallo, ik ben Irene Wolvers. Ik ben assistent-accountant, vanuit kantoor Giessen. Een leuke afwisselende functie waarbij ik verantwoordelijk ben voor een groeiend aantal eigen klan...

Lees meer

Harm van Heusden - Vennoot

Mijn naam is Harm van Heusden. Sinds 2000 werk ik bij dit kantoor en sinds 2007 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor Registeraccountant, Accountant-administratiecons...

Lees meer

Mark Flier

Mijn naam is Mark Flier. Ik heb een opleiding gedaan tot accountant-administratieconsulent en belastingadviseur. Ik werk sinds 2010 bij Van Noordenne als relatiebeheerder.

Lees meer

Kees de Vries

Hallo, mijn naam is Kees de Vries. Na de havo volgde ik diverse opleidingen tot onder andere accountant en financieel planner. Ik ben directeur van de vestiging in Giessen. De pass...

Lees meer

Marianne Colijn

Ik ben Marianne Colijn. Ik werk sinds 2007 als salarisadministrateur en heb een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Ik heb een afwisselende en uitdagende functie waarbij ik t...

Lees meer

Antoine van den Diepstraten

Hai, ik ben Antoine van den Diepstraten. Ik studeerde in 2006 af aan de HES Rotterdam als bedrijfseconoom en trad in datzelfde jaar in dienst bij Van Noordenne. Momenteel studeer ...

Lees meer

Jan-Willem Smits

Mijn naam is Jan-Willem Smits en ik werk sinds 1966 als relatiebeheerder bij Van Noordenne Accountants en Adviseurs. Een mooi kantoor waar ik met plezier al lange tijd aan verbond...

Lees meer

Albert van Mourik - Vennoot

Mijn naam is Albert van Mourik. Ik werk sinds 1978 bij Van Noordenne en sinds 2004 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor accountant-administratieconsultent en belast...

Lees meer

Geert Naaktgeboren

Mijn naam is Geert Naaktgeboren. In 2007 startte ik als stagiair bij dit bureau; een leuke en leerzame tijd. Na afronding van mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universit...

Lees meer

Jan van Vugt

Dag, ik ben Jan van Vugt. Ik ben ruim 40 jaar verbonden aan dit kantoor, sinds 1992 als medevennoot. Na mijn hbs-b opleiding studeerde ik voor Federatie Belastingadviseur, Fiscaal ...

Lees meer

Contact

Gorinchem Kleine Landtong 15, 4201 HL Gorinchem
Postbus 463, 4200 AL Gorinchem
0183 - 697 979 info@vnacc.nl
Giessen Distributiestraat 25,
4283 JN Giessen
0183 - 407 740 info@vnacc.nl
Hardinxveld-Giessendam Buitendams 91
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 933 info@vnacc.nl