De wereld van Accountancy staat nooit stil. We delen graag de ontwikkelingen in ons werkveld en onze visie hierop met u. Interessante blogs en belangrijke tips voor uw bedrijf vindt u op deze pagina.

Nieuws

 Nieuws   20 april 2020

Betalen en terugvorderen van transitievergoeding

Betalen en terugvorderen van transitievergoeding

Bron: het UWV

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans wijzigt op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Dan geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het gehele dienstverband en niet meer afgerond op halve jaren.

Wie hebben recht op een transitievergoeding?

Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Ontslag is het op initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Wanneer is een transitievergoeding niet verplicht?

De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen:

 • Bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
 • Als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist;
 • Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte;
 • Als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd;
 • Als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen;
 • Als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding, en is meer maatwerk mogelijk. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding;
 • Als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over volledige duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Nadat de werkgever op de bruto transitievergoeding loonbelasting en premies volksverzekeringen (loonheffing) heeft ingehouden, alsmede eventueel gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten, ontvangt de werknemer een netto transitievergoeding op zijn rekening.

Terugvorderen transitievergoeding bij langdurig zieke

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen. U kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor deze betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
 • U betaalde hem een transitievergoeding.

Tot wanneer kan ik compensatie aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen:

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Benodigde documenten

De volgende documenten heeft u nodig als bijlagen bij uw aanvraag:

 • De arbeidsovereenkomst - Als u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad;
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst, zoals beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst; of een uitspraak van de rechter; of de opzeggingsbrief;
 • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Het UWV heeft de berekening van de transitievergoeding nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat u heeft afgesproken met uw werknemer;
 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was;
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is;
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Dit kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn. Als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle betalingen een betaalbewijs.

Heeft u tussen 1 juli 2015 en heden een transitievergoeding wegens langdurig ziekte betaald? Dan kunnen wij u adviseren bij het aanvragen van de compensatie. Ook is het mogelijk dat u ons machtigt, zodat wij de gehele aanvraag voor u kunnen verzorgen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over het betalen en terugvorderen van een transitievergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met Nicola Kraaijeveld.

Nicola Kraaijeveld

HR Adviseur

Nicola Kraaijeveld
Contact opnemen

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het betalen of terugvorderen van een transitievergoeding? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Deel dit bericht:

Wellicht vind je dit ook interessant

 Nieuws   16 april 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 16 april 2020.

Lezen
 Nieuws   10 april 2020

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 10 april 2020. 

Lezen
 Nieuws   3 april 2020 

Nieuwsbrief update coronamaatregelen

In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Wij proberen alle informatie actueel te houden, maar terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, komen er steeds nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen. Deze nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot 3 april 2020.  

Lezen

Up-to-date blijven?

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws in uw inbox.

aanmelden