Menu Inloggen VNA

De kracht van Hollandse nuchterheid

Advieswijzer Modelovereenkomst 2016

Heeft u personen (bijvoorbeeld zzp'ers) werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn Weest u dan bewust van het risico op de aanwezigheid van een dienstbetrekking en de gevolgen daarvan voor verplicht in te houden loonheffingen en af te dragen premies werknemersverzekeringen. Tot 1 mei 2016 was dit risico nog gedekt door middel van een VAR-wuo of VAR-dga. Nu de VAR is vervallen, kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

VAR

De VAR is jarenlang uw zekerheid geweest dat u geen loonheffingen of premies werknemersverzekeringen verschuldigd was. Beschikte uw opdrachtnemer/zzp’er over een VAR-wuo (winst uit onderneming) of VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) dan hoefde u als opdrachtgever niet te beoordelen of mogelijk sprake was van een dienstbetrekking voor deze opdrachtnemer/zzp'er. De VAR gaf namelijk een vrijwaring voor de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Tot 1 mei 2016 was deze vrijwaring nog geldig. Daarbij gold de volgende overgangsregeling:

  • Als uw opdrachtnemer/zzp'er werkte onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden en hij voerde dezelfde werkzaamheden uit als vermeld in zijn VAR 2014 of 2015, bleef deze VAR 2014 of 2015 geldig tot 1 mei 2016.
  • Waren de voorwaarden, omstandigheden of werkzaamheden gewijzigd of was er nog geen VAR, dan kon een nieuwe VAR 2016 aangevraagd worden. Deze was geldig tot 1 mei 2016.

Modelovereenkomsten

Vanaf 1 mei 2016 kunt u als opdrachtgever alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen en werknemersverzekeringen indien u gebruik maakt van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten. Dit kan een algemene of meer branchespecifieke of individuele modelovereenkomst zijn die u op de website van de Belastingdienst aantreft, maar u kunt ook een eigen individuele overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst. Waar in deze advieswijzer gesproken wordt over een modelovereenkomst wordt daarmee bedoeld de modelovereenkomsten van de website van de Belastingdienst, maar ook de goedgekeurde individuele overeenkomsten.

In de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst zijn de artikelen die van belang zijn bij het oordeel of sprake is van een dienstbetrekking geel gemarkeerd. Als u deze artikelen aanpast, heeft u geen zekerheid meer over de loonheffingen. De overige artikelen kunt u aanvullen of aanpassen naar uw eigen situatie zonder dat de zekerheid vervalt. Zorg er hierbij wel voor dat door aanvulling/aanpassing geen strijd ontstaat met de geel gearceerde artikelen. Anders vervalt de zekerheid alsnog. In de individuele modelovereenkomsten die u op de website van de Belastingdienst aantreft, zijn geen gele markeringen aangebracht. U kunt deze overeenkomsten alleen gebruiken als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep. Twijfelt u daarover, maak dan uw eigen overeenkomst en leg deze ter beoordeling voor bij de Belastingdienst.

Overgangsfase

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt nog een overgangsfase. Gedurende deze periode krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om hun werkwijze aan te passen. De Belastingdienst zal een terughoudend handhavingsbeleid hanteren hetgeen betekent dat de nadruk ligt op voorlichting en hulp bij implementatie. Dit is anders indien de Belastingdienst constateert dat feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en opdrachtgever en opdrachtnemer geen enkele inspanning doen om de overeenkomst of werkwijze zo aan te passen dat geen sprake meer is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst zal dan wel handhavend optreden.

Vanaf 1 mei 2017 moet u uw zaken definitief op orde hebben. De Belastingdienst zal vanaf die datum handhavend optreden als dat niet zo is. Hierbij kan sprake zijn van terugwerkende kracht als de (fictieve) dienstbetrekking feitelijk al voor 1 mei 2017 bestond. Beschikt u over een VAR met vrijwarende werking tot 1 mei 2016 dan geldt die terugwerkende kracht maximaal tot 1 mei 2016.

Beoordelingskader modelovereenkomsten: dienstbetrekking of niet

De Belastingdienst beoordeelt de modelovereenkomsten uitsluitend op de gevolgen voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Deze beoordeling betreft het antwoord op de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. Voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking dient in ieder geval aan de volgende drie voorwaarden te zijn voldaan:

  • De opdrachtnemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten.
  • De opdrachtgever is verplicht hiervoor een beloning te betalen.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die vergelijkbaar is met werkgeversgezag.

De beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking is niet eenvoudig te maken en is sterk afhankelijk van de feitelijke situatie. Als hulpmiddel kan gebruik worden gemaakt van het door de Belastingdienst gepubliceerde overzicht met bepalingen die wel of juist niet tot een dienstbetrekking kunnen leiden. Daarnaast heeft de Belastingdienst haar beoordelingskaders van de modelovereenkomsten gepubliceerd.
Tip: Het overzicht en de beoordelingskaders kunnen een hulpmiddel zijn bij het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking. Zekerheid heeft u alleen als u gebruik maakt van een modelovereenkomst en in de praktijk ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst werkt. Twijfelt u of de gepubliceerde modelovereenkomsten passen binnen de werkwijze van uw onderneming, leg dan uw eigen modelovereenkomst ter beoordeling bij de Belastingdienst voor.
Fictieve dienstbetrekkingenEen fictieve dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die weliswaar geen echte dienstbetrekking vormt, maar waarvan de wet bepaalt dat deze voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen toch als dienstbetrekking wordt aangemerkt. De fictieve dienstbetrekking vormt in veel situaties een adder(tje) onder het gras. Is namelijk geen sprake van een echte dienstbetrekking, kan onverwacht toch wel sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Tot 1 mei 2016 hoefde u zich niet om die fictieve dienstbetrekking te bekommeren omdat de VAR-wuo en de VAR-dga automatisch voor uitsluiting van de fictieve dienstbetrekking zorgde. Onder de modelovereenkomsten is dat vanaf 1 mei 2016 echter anders.
Een voorbeeld van een fictieve dienstbetrekking is de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden. De belangrijkste criteria die leiden tot deze fictieve dienstbetrekking zijn:

  • persoonlijke arbeid,
  • op doorgaans minimaal twee dagen per week,
  • tegen doorgaans minimaal 2/5 van het minimumloon per week,
  • gedurende minimaal een maand,
  • waarbij de arbeid niet wordt verricht in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Een ander voorbeeld is de fictieve dienstbetrekking voor thuiswerkers. De belangrijkste criteria die leiden tot deze fictieve dienstbetrekking zijn:
persoonlijke arbeid thuis,
tegen doorgaans minimaal 2/5 van het minimumloon per maand,
gedurende minimaal een maand,
waarbij de arbeid niet wordt verricht in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Vanaf 1 mei 2016 kunt u redelijk eenvoudig voorkomen dat de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en thuiswerkers van toepassing is door in een schriftelijke overeenkomst die u sluit met uw opdrachtnemer op te nemen dat u gezamenlijk kiest om de fictieve dienstbetrekking uit te sluiten. Zorg dat u deze overeenkomst sluit voordat de betaling van de beloning plaatsvindt.
Tip: In de meeste algemene en branchespecifieke modelovereenkomsten is een dergelijke uitsluiting al standaard opgenomen. Controleer of dit het geval is. Maakt u een eigen modelovereenkomst die u voorlegt? Vergeet dan niet om de uitsluiting op te nemen. De Belastingdienst zal hiervoor nog voorbeeldbepalingen publiceren op haar website.
Let op! Niet alle fictieve dienstbetrekkingen kunnen zonder meer in een modelovereenkomst worden uitgesloten. Een aannemer van werk en zijn hulp staan bijvoorbeeld in beginsel tot u in fictieve dienstbetrekking. Dit kunt u straks niet uitsluiten door een algemene uitsluiting in een modelovereenkomst. Alleen als de aannemer zijn werk uitvoert in de persoonlijke of huishoudelijke sfeer of als hij kan worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer zal niet van een fictieve dienstbetrekking sprake zijn.
Er zijn verschillende fictieve dienstbetrekkingen, bijvoorbeeld voor aannemers en hun hulpen en tussenpersonen en hun hulpen et cetera. Daarnaast bestaat nog een soort restcategorie die zorgt dat al heel snel sprake zou kunnen zijn van een fictieve dienstbetrekking. Uw adviseur kan u meer vertellen over fictieve dienstbetrekkingen in uw specifieke situatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden om deze uit te sluiten.
Tot slotHet vervallen van de VAR is reden voor u als opdrachtgever om in actie te komen. U bent niet verplicht om een modelovereenkomst af te sluiten, maar zonder deze modelovereenkomst heeft u niet de zekerheid die u onder de VAR wel had. Bovendien zal in bepaalde situaties mogelijk sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking die u alleen met een (model)overeenkomst kunt uitsluiten. Kiest u voor werken met een modelovereenkomst, zorg dan dat deze aansluit op uw feitelijke werksituatie. U heeft namelijk alleen zekerheid als daadwerkelijk gewerkt wordt volgens de overeenkomst. Leg desnoods uw eigen overeenkomst ter beoordeling voor bij de Belastingdienst. Onze adviseurs helpen u graag verder bij het beoordelen van uw specifieke situaties en het maken van de keuzes.

Delen via

Jan van Vugt

Dag, ik ben Jan van Vugt. Ik ben ruim 40 jaar verbonden aan dit kantoor, sinds 1992 als medevennoot. Na mijn hbs-b opleiding studeerde ik voor Federatie Belastingadviseur, Fiscaal ...

Lees meer

Geert Naaktgeboren

Mijn naam is Geert Naaktgeboren. In 2007 startte ik als stagiair bij dit bureau; een leuke en leerzame tijd. Na afronding van mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universit...

Lees meer

Albert van Mourik - Vennoot

Mijn naam is Albert van Mourik. Ik werk sinds 1978 bij Van Noordenne en sinds 2004 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor accountant-administratieconsultent en belast...

Lees meer

Vanessa de Groot-Boeijink

Mijn naam is Vanessa de Groot-Boeijink. Ik werk sinds januari 2003 bij Van Noordenne. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. In mijn functie van assistent-acco...

Lees meer

Frank de Wit

Mijn naam is Frank de Wit, woonachtig in Breda en ik ben sinds 2013 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Ik werk als assistent accountant en periodiek ga ik langs bij klanten om...

Lees meer

Gerjan Rijneveld

Mijn naam is Gerjan Rijneveld. Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Op dat moment ben ik, na het afronden van het VWO, aan de Accountancy-opleiding a...

Lees meer

Micheal de Jong

Ik ben Michael de Jong en sinds 2015 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Na het afronden van de bedrijfseconomie opleiding aan de Avans hogeschool te 's-Hertogenbosch heb ik in...

Lees meer

Melany van der Matten

Mijn naam is Melany van der Matten. In 2009 ben ik begonnen in het vak en in 2014 heb ik mijn diploma HBO Accountancy behaald. Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij van N...

Lees meer

Arjan de Weerdt

Arjan de Weerdt, aangenaam. Ik ben afgestudeerd registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. De eerste twaalf en een half jaar van mijn loopbaan deed ik veel ervaring ...

Lees meer

Eline Könemann

Mijn naam is Eline Könemann. Sinds juli 2011 werk ik met veel enthousiasme bij dit kantoor. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie, daar vind ik het een uitdaging om voor mijn ...

Lees meer

Richard Fennema

Mijn naam is Richard Fennema. Sinds mijn afstuderen op de IVA te Driebergen in 2009 ben ik werkzaam in de accountancy. Vanaf 2014 ben ik in dienst bij Van Noordenne Accountants waa...

Lees meer

Guido Boers

Mijn naam is Guido Boers. Ik werk vanuit de vestiging Hardinxveld-Giessendam als relatiebeheerder voor diverse klanten. Sinds 2010 ben ik in dienst van dit kantoor.

Lees meer

Antoine van den Diepstraten

Hai, ik ben Antoine van den Diepstraten. Ik studeerde in 2006 af aan de HES Rotterdam als bedrijfseconoom en trad in datzelfde jaar in dienst bij Van Noordenne. Momenteel studeer ...

Lees meer

Harm van Heusden - Vennoot

Mijn naam is Harm van Heusden. Sinds 2000 werk ik bij dit kantoor en sinds 2007 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor Registeraccountant, Accountant-administratiecons...

Lees meer

Joanita Bergshoeff

Hallo, mijn naam is Joanita Bergshoeff. In 2008 ben ik bij Van Noordenne Accountants komen werken en heb inmiddels verschillende functies bekleed binnen dit kantoor. Nadat ik een p...

Lees meer

Jan-Willem Smits

Mijn naam is Jan-Willem Smits en ik werk sinds 1966 als relatiebeheerder bij Van Noordenne Accountants en Adviseurs. Een mooi kantoor waar ik met plezier al lange tijd aan verbond...

Lees meer

Kees de Vries

Hallo, mijn naam is Kees de Vries. Na de havo volgde ik diverse opleidingen tot onder andere accountant en financieel planner. Ik ben directeur van de vestiging in Giessen. De pass...

Lees meer

Marianne Colijn

Ik ben Marianne Colijn. Ik werk sinds 2007 als salarisadministrateur en heb een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Ik heb een afwisselende en uitdagende functie waarbij ik t...

Lees meer

Hans Kentie

Mijn naam is Hans Kentie, relatiebeheerder. Ik houd van mensen en van cijfers. En ben dus volledig op mijn plek in mijn huidige functie. Voortdurend bezig zijn bestaande klanten v...

Lees meer

Piet Trapman

Aangenaam, Piet Trapman. Vanaf 1971 werk ik in de accountancy. En sinds 2009 bij dit kantoor. Een goed keuze. Want het is een platte organisatie waarin we elkaar positief benaderen...

Lees meer

Mark Flier

Mijn naam is Mark Flier. Ik heb een opleiding gedaan tot accountant-administratieconsulent en belastingadviseur. Ik werk sinds 2010 bij Van Noordenne als relatiebeheerder.

Lees meer

Irene Wolvers

Hallo, ik ben Irene Wolvers. Ik ben assistent-accountant, vanuit kantoor Giessen. Een leuke afwisselende functie waarbij ik verantwoordelijk ben voor een groeiend aantal eigen klan...

Lees meer

Contact

Gorinchem Kleine Landtong 15, 4201 HL Gorinchem
Postbus 463, 4200 AL Gorinchem
0183 - 697 979 info@vnacc.nl
Giessen Distributiestraat 25,
4283 JN Giessen
0183 - 407 740 info@vnacc.nl
Hardinxveld-Giessendam Buitendams 91
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 933 info@vnacc.nl