Menu Inloggen VNA

Helpt ondernemers ondernemen

Klachtenregeling

Klachtenregeling Van Noordenne Accountants

Artikel 1

1. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een medewerker van Van Noordenne Accountants zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens hem heeft gedragen, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij A.D.G. van Mourik AA, kwaliteitsbepaler Van Noordenne Accountants, op het email adres info@vnacc.nl.

2. Een ieder die wil klagen over vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het accountantskantoor, kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij A.D.G. van Mourik AA, kwalilteitsbepaler Van Noordenne Accountants, op het email adres info@vnacc.nl.

3. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent zich bij de uitoefening van zijn beroep jegens de klager heeft gedragen, kan de klager er tevens voor kiezen zijn klacht in te dienen bij de Klachtencommissie NBA.

4. Een klacht in de zin van deze klachtenregeling kan niet uitsluitend over de hoogte van een declaratie gaan.

Artikel 2

De kwaliteitsbepaler draagt zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten.

Artikel 3

1. De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de klager;

b. de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;

c. de dagtekening;

d. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;

  1. de klachtwaardigheid van de gedraging.

2. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, draagt de klager zorg voor een vertaling.

3. De klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de klacht bevatten.

Artikel 4

De medewerker die een schriftelijke klacht ontvangt, stuurt deze terstond door aan de kwaliteitsbepaler.

Artikel 5

1. De kwaliteitsbepaler bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen vijf werkdagen.

2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

a. de afhandelingstermijn;

b. de verdere procedure;

c. de contactpersoon;

d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.

3. De kwaliteitsbepaler zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.

4. De kwaliteitsbepaler zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de reden van terugsturen.

Artikel 6

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of medewerkers die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest.

Artikel 7

1. De kwaliteitsbepaler is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen:

a. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere accountantsorganisatie of accountantskantoor is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

b. indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de klacht, heeft plaatsgevonden;

c. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een klacht aan het oordeel van de accountantskamer is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest;

d. zolang ter zake van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. De kwaliteitsbepaler neemt een klacht niet in behandeling indien niet is voldaan aan enig bij het klachtenreglement gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van klachten, mits de klager de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de kwaliteitsbepalder klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8

1. De kwaliteitsbepaler stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9

1. De kwaliteitsbepaler handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen acht weken.

2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de klager is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dit klachtenreglement te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

3. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

4. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 10

1. De kwaliteitsbepaler stelt de klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de klacht alsmede van eventuele aanbevelingen aan de dagelijks beleidsbepaler.

2. De beslissing van de de kwaliteitsbepaler strekt tot:

a. gegrondverklaring van de klacht; of

b. ongegrondverklaring van de klacht.

3. Indien de klacht betrekking heeft op een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt in de beslissing gemeld dat alsnog een klacht kan worden ingediend bij de accountantskamer.

Artikel 11

De klacht vervalt zodra klager aan de De kwaliteitsbepaler te kennen geeft dat de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn klacht tegemoet is gekomen.

Artikel 12

De kwaliteitsbepaler draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

Gerjan Rijneveld

Mijn naam is Gerjan Rijneveld. Sinds september 2014 ben ik werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Op dat moment ben ik, na het afronden van het VWO, aan de Accountancy-opleiding a...

Lees meer

Kees de Vries

Hallo, mijn naam is Kees de Vries. Na de havo volgde ik diverse opleidingen tot onder andere accountant en financieel planner. Ik ben directeur van de vestiging in Giessen. De pass...

Lees meer

Irene Wolvers

Hallo, ik ben Irene Wolvers. Ik ben assistent-accountant, vanuit kantoor Giessen. Een leuke afwisselende functie waarbij ik verantwoordelijk ben voor een groeiend aantal eigen klan...

Lees meer

Vanessa de Groot-Boeijink

Mijn naam is Vanessa de Groot-Boeijink. Ik werk sinds januari 2003 bij Van Noordenne. Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. In mijn functie van assistent-acco...

Lees meer

Jan-Willem Smits

Mijn naam is Jan-Willem Smits en ik werk sinds 1966 als relatiebeheerder bij Van Noordenne Accountants en Adviseurs. Een mooi kantoor waar ik met plezier al lange tijd aan verbond...

Lees meer

Guido Boers

Mijn naam is Guido Boers. Ik werk vanuit de vestiging Hardinxveld-Giessendam als relatiebeheerder voor diverse klanten. Sinds 2010 ben ik in dienst van dit kantoor.

Lees meer

Marianne Colijn

Ik ben Marianne Colijn. Ik werk sinds 2007 als salarisadministrateur en heb een Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL). Ik heb een afwisselende en uitdagende functie waarbij ik t...

Lees meer

Melany van der Matten

Mijn naam is Melany van der Matten. In 2009 ben ik begonnen in het vak en in 2014 heb ik mijn diploma HBO Accountancy behaald. Sinds 2013 ben ik met veel plezier werkzaam bij van N...

Lees meer

Piet Trapman

Aangenaam, Piet Trapman. Vanaf 1971 werk ik in de accountancy. En sinds 2009 bij dit kantoor. Een goed keuze. Want het is een platte organisatie waarin we elkaar positief benaderen...

Lees meer

Richard Fennema

Mijn naam is Richard Fennema. Sinds mijn afstuderen op de IVA te Driebergen in 2009 ben ik werkzaam in de accountancy. Vanaf 2014 ben ik in dienst bij Van Noordenne Accountants waa...

Lees meer

Eline Könemann

Mijn naam is Eline Könemann. Sinds juli 2011 werk ik met veel enthousiasme bij dit kantoor. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie, daar vind ik het een uitdaging om voor mijn ...

Lees meer

Mark Flier

Mijn naam is Mark Flier. Ik heb een opleiding gedaan tot accountant-administratieconsulent en belastingadviseur. Ik werk sinds 2010 bij Van Noordenne als relatiebeheerder.

Lees meer

Jan van Vugt

Dag, ik ben Jan van Vugt. Ik ben ruim 40 jaar verbonden aan dit kantoor, sinds 1992 als medevennoot. Na mijn hbs-b opleiding studeerde ik voor Federatie Belastingadviseur, Fiscaal ...

Lees meer

Harm van Heusden - Vennoot

Mijn naam is Harm van Heusden. Sinds 2000 werk ik bij dit kantoor en sinds 2007 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor Registeraccountant, Accountant-administratiecons...

Lees meer

Albert van Mourik - Vennoot

Mijn naam is Albert van Mourik. Ik werk sinds 1978 bij Van Noordenne en sinds 2004 ben ik medevennoot. Ik heb opleidingen gevolgd voor accountant-administratieconsultent en belast...

Lees meer

Hans Kentie

Mijn naam is Hans Kentie, relatiebeheerder. Ik houd van mensen en van cijfers. En ben dus volledig op mijn plek in mijn huidige functie. Voortdurend bezig zijn bestaande klanten v...

Lees meer

Micheal de Jong

Ik ben Michael de Jong en sinds 2015 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Na het afronden van de bedrijfseconomie opleiding aan de Avans hogeschool te 's-Hertogenbosch heb ik in...

Lees meer

Arjan de Weerdt

Arjan de Weerdt, aangenaam. Ik ben afgestudeerd registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit. De eerste twaalf en een half jaar van mijn loopbaan deed ik veel ervaring ...

Lees meer

Joanita Bergshoeff

Hallo, mijn naam is Joanita Bergshoeff. In 2008 ben ik bij Van Noordenne Accountants komen werken en heb inmiddels verschillende functies bekleed binnen dit kantoor. Nadat ik een p...

Lees meer

Frank de Wit

Mijn naam is Frank de Wit, woonachtig in Breda en ik ben sinds 2013 werkzaam bij Van Noordenne Accountants. Ik werk als assistent accountant en periodiek ga ik langs bij klanten om...

Lees meer

Geert Naaktgeboren

Mijn naam is Geert Naaktgeboren. In 2007 startte ik als stagiair bij dit bureau; een leuke en leerzame tijd. Na afronding van mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universit...

Lees meer

Antoine van den Diepstraten

Hai, ik ben Antoine van den Diepstraten. Ik studeerde in 2006 af aan de HES Rotterdam als bedrijfseconoom en trad in datzelfde jaar in dienst bij Van Noordenne. Momenteel studeer ...

Lees meer

Contact

Gorinchem Kleine Landtong 15, 4201 HL Gorinchem
Postbus 463, 4200 AL Gorinchem
0183 - 697 979 info@vnacc.nl
Giessen Distributiestraat 25,
4283 JN Giessen
0183 - 407 740 info@vnacc.nl
Hardinxveld-Giessendam Buitendams 91
3371 BB Hardinxveld-Giessendam
0184 - 617 933 info@vnacc.nl