Lees hier de artikelen van onze klachtenregeling.

Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de SRA van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 40481496.

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever:    de    natuurlijke    persoon    of    rechtspersoon    die    aan    Opdrachtnemer    opdracht    heeft    gegeven    tot    het    verrichten    van    Werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer:    de    (accountants)praktijk    die    de    Overeenkomst    sluit    en    deze    algemene    voorwaarden    hanteert.     Alle    opdrachten    worden    geacht    uitsluitend    aan    de    (accountants)praktijk    en    niet    aan    enige    aan    de    (accountants)praktijk    verbonden    persoon    te    zijn    gegeven.    Alle    Overeenkomsten    komen    dan    ook    tot    stand    met    Opdrachtnemer.    Dat    geldt    ook    indien    het    de    bedoeling    van    Opdrachtgever    is    dat    een    opdracht    door    een    bepaalde    aan    de (accountants)praktijk    verbonden    persoon    of    bepaalde    personen    zal    worden    uitgevoerd.    De    artikelen    7:404    en    7:407    lid    2    BW    worden    uitdrukkelijk    van    toepassing    uitgesloten.
 3. Werkzaamheden:    alle    werkzaamheden    waartoe    opdracht    is    gegeven,    of    die    door    Opdrachtnemer    uit    anderen    hoofde    worden    verricht.    Het    voorgaande    geldt    in    de    ruimste    zin    van    het    woord    en    omvat    in    ieder    geval    de        werkzaamheden    zoals    vermeld    in    de    opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden:    alle    door    Opdrachtgever    aan    Opdrachtnemer    ter    beschikking    gestelde    goederen,    waaronder    stukken  of    gegevensdragers,    alsmede    alle    in    het    kader    van    de    uitvoering    van    de    opdracht    door    Opdrachtnemer    vervaardigde    of    verzamelde    goederen,    waaronder    stukken    of    gegevensdragers.
 5. Overeenkomst/Opdracht:    elke    afspraak    tussen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    tot    het    verrichten    van    Werkzaam­heden    door    Opdrachtnemer    ten    behoeve    van    Opdrachtgever,    conform    het    bepaalde    in    de    opdrachtbevestiging.

 B. Toepasselijkheid

 1. Deze    algemene    voorwaarden    zijn    van    toepassing    op:    alle    aanbiedingen,    offertes,    opdrachten,    rechtsbetrekkingen    en    overeenkomsten,    hoe    ook    genaamd,    waarbij    Opdrachtnemer    zich    verbindt/zal    verbinden    om    Werkzaamheden    te    verrichten    voor    Opdrachtgever,    alsmede    op    alle    daaruit    voor    Opdrachtnemer    voortvloeiende    Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen    van,    en    aanvullingen    op,    deze    algemene    voorwaarden    zijn    slechts    geldig    indien    deze        uitdrukkelijk    en    schriftelijk    zijn    overeengekomen    in,    bijvoorbeeld,    een    (schriftelijke)    overeenkomst    of    (een    nadere)    opdrachtbevestiging.
 3. In    het    geval    deze    algemene    voorwaarden    en    de opdrachtbevestiging    onderling    tegenstrijdige    voorwaarden bevatten,  gelden    de    in    de    opdrachtbevestiging    opgenomen    voorwaarden  voor    wat    betreft    de    tegenstrijdigheid.
 4. De    toepasselijkheid    van    de    algemene    voorwaarden    van  Opdrachtgever    wordt    door    Opdrachtnemer    uitdrukkelijk    van    de  hand    gewezen.
 5. De    onderliggende    Opdracht/Overeenkomst    –    tezamen    met    deze  algemene    voorwaarden    –    geven    de    volledige    afspraken    tussen  Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    weer    met    betrekking    tot    de Werkzaamheden    waarvoor    de    Overeenkomst    is    gesloten.    Alle  eerdere    tussen    partijen    gemaakte    afspraken    of    gedane  voorstellen  ter    zake    komen    te    vervallen.
 6. De    Opdrachtgever    met    wie    eenmaal    een    Overeenkomst    is  gesloten    onder    deze    algemene    voorwaarden,    aanvaardt    de  toepasselijkheid    van    deze    algemene    voorwaarden    op    alle    latere  offertes    van    Opdrachtnemer    en    Overeen    komsten    tussen  Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer.
 7. Indien    één    of    meerdere    bepalingen    uit    deze    algemene  voorwaarden    nietig    zijn    of    vernietigd    worden,    blijven    de  overige    bepalingen    van    deze    algemene    voorwaarden    volledig   van  toepassing.    Indien    enige    bepaling    van    deze    algemene  voorwaarden    of    van    de    Overeenkomst    niet    rechtsgeldig    is,  zullen    partijen    over    de    inhoud    van    een    nieuwe    bepaling    onderhandelen,    welke    bepaling    de    inhoud    van    de    oorspronkelijke    bepaling    zo    dicht    mogelijk    benadert.
 8. Bepalingen    in    de    Overeenkomst    of    deze    algemene    voorwaarden  die    uitdrukkelijk    of    naar    hun    aard    ook    na    afloop    of  beëindiging    van    de    Overeenkomst    van    kracht    dienen    te  blijven,  blijven    na    afloop    of    beëindiging    van    kracht,    waaronder    mede  begrepen    de    artikelen    B,    G,    I,    J,    L,    P    en    R    lid    2.

C. Aanvang en duur van de Overeenkomst

 1. Elke    Overeenkomst    komt    eerst    tot    stand    en    vangt    aan    op    het    moment    dat    de    door    Opdrachtgever    ondertekende    opdrachtbevestiging    door    Opdrachtnemer    retour    is    ontvangen    en    is    ondertekend.    De    bevestiging    is    gebaseerd    op    de    ten    tijde    daarvan    door    Opdrachtgever    aan    Opdrachtnemer    verstrekte    informatie.    De    bevestiging    wordt    geacht    de    Overeenkomst    juist    en    volledig    weer    te    geven.
 2. Het    staat    partijen    vrij    de    totstandkoming    van    de    Overeenkomst    met    andere    middelen    te    bewijzen. 
 3. Elke    Overeenkomst    wordt    aangegaan    voor    onbepaalde    tijd    tenzij    uit    de    aard,    inhoud    of    strekking    van    de    verleende    opdracht    voortvloeit    dat    deze    voor    een    bepaalde    tijd    is    aangegaan.

D. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever    is    gehouden    alle    gegevens    en    Bescheiden,    welke    Opdrachtnemer    overeenkomstig    zijn    oordeel    nodig    heeft    voor    het    correct    uitvoeren    van    de    Overeenkomst,    tijdig    in    de    gewenste    vorm    en    op    de    gewenste    wijze    ter    beschikking    van    Opdrachtnemer    te    stellen.    Hieronder    dient    mede    te    worden    begrepen    de    documenten    die    de    Opdrachtnemer    zegt    nodig    te    hebben    in    het    kader    van    de    vaststelling    van    de    identiteit    van    de    Opdrachtgever.    Opdrachtgever    dient    de    benodigde    gegevens    ter    vaststelling    van    zijn    identiteit    voorafgaand    aan    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    aan    Opdrachtnemer    te    verstrekken.
 2. Opdrachtnemer    heeft    het    recht    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    op    te    schorten    tot    het    moment    dat    Opdracht­ gever    aan    de    in    het    vorige    lid    genoemde    verplichting    heeft    voldaan. 
 3. Opdrachtgever    is    gehouden    Opdrachtnemer    onverwijld    te    informeren    omtrent    feiten    en    omstandigheden    die    in    verband    met    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    van    belang    kunnen    zijn.
 4. Opdrachtgever    staat    in    voor    de    juistheid,    volledigheid    en    betrouwbaarheid    van    de    door    of    namens    hem    aan   Opdrachtnemer    ter    beschikking    gestelde    gegevens    en    Bescheiden,    ook    indien    deze    van    derden    afkomstig    zijn.   Opdrachtnemer    is    niet    aansprakelijk    voor    schade,    van    welke    aard    dan    ook,    die    het    gevolg    is    van    het    niet    juist    en/of    niet    volledig    zijn    van    de    gegevens    die    door    Opdrachtgever    aan    Opdrachtnemer    zijn    verstrekt. 
 5. De    uit    de    vertraging    in    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    voortvloeiende    extra    kosten    en    extra    honorarium,    ontstaan    door    het    niet,    niet    tijdig    of    niet    behoorlijk    ter    beschikking    stellen    van    de    verlangde    gegevens,    zijn    voor    rekening    van    Opdrachtgever.
 6. Indien    en    voor    zover    Opdrachtgever    zulks    verzoekt,    worden    de    ter    beschikking    gestelde    Bescheiden,    behoudens    het    bepaalde    onder    O.    aan    deze    geretourneerd.    Opdrachtgever    draagt    de    kosten    voor    deze    retourzending    van    Bescheiden.

E. Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer    bepaalt    de    wijze    waarop    en    door    welke    perso(o)n(en)    de    Overeenkomst    wordt    uitgevoerd.    Opdrachtnemer    zal    zo    mogelijk    rekening    houden    met    tijdig    verstrekte    en    verantwoorde    aanwijzingen    van    Opdrachtgever    omtrent    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer    zal    de    Werkzaamheden    naar    beste    vermogen    en    als    een    zorgvuldig    handelend    beroepsbeoefenaar    uitvoeren.    Opdrachtnemer    kan    evenwel    niet    instaan    voor    het    bereiken    van    enig    beoogd    resultaat.
 3. Opdrachtnemer    heeft    het    recht    bepaalde    Werkzaamheden,    zonder    kennisgeving    aan    en    uitdrukkelijke    toestemming    van    Opdrachtgever,    te    laten    verrichten    door    een    door    Opdrachtnemer    aan    te    wijzen    persoon    of    derde,    indien    zulks    naar    het    oordeel    van    Opdrachtnemer    wenselijk    is.    De    kosten    van    deze    aan    te    wijzen    persoon    of    derde    worden    bij    de    Opdrachtgever    in    rekening    gebracht.
 4. Opdrachtnemer    voert    de    Overeenkomst    uit    in    overeenstemming    met    de    voor    hem    toepasselijke    gedrags­    en    beroepsregels,    welke    onderdeel    uitmaken    van    de    Overeenkomst,    en    hetgeen    krachtens    de    wet    van    hem    wordt    geëist.    Een    exemplaar    van    de    voor    Opdrachtnemer    toepasselijke    gedrags­    en    beroepsregels    wordt    op    verzoek    aan    Opdrachtgever    toegezonden.    Opdrachtgever    zal    de    uit    deze    gedrags­    en    beroepsregels    en    krachtens    de    wet    voor    Opdrachtnemer,    respectievelijk    voor    degenen    die    bij    of    voor    Opdrachtnemer    werkzaam    zijn,    voortvloeiende    verplichtingen    respecteren.
 5. Indien    tijdens    de    duur    van    de    Overeenkomst    Werkzaamheden    worden    verricht    ten    behoeve    van    het    beroep    of    bedrijf    van    Opdrachtgever    welke    niet    vallen    onder    de    Werkzaamheden    waarop    de    Overeenkomst    betrekking    heeft,    worden    deze    Werkzaamheden    op    grond    van    afzonderlijke    Overeenkomsten    geacht    te    zijn    verricht.
 6. Eventueel    in    de    Overeenkomst    bepaalde    termijnen    waarbinnen    de    Werkzaamheden    moeten    worden    uitgevoerd,    gelden    slechts    bij    benadering    en    niet    als    fatale    termijnen.    Overschrijding    van    een    dergelijke    termijn    levert    dan    ook    geen    toerekenbare    tekortkoming    van    Opdrachtnemer    en    mitsdien    geen    grond    voor    ontbinding    van    de    Overeenkomst    op.    Termijnen    waarbinnen    de    Werkzaamheden    dienen    te    zijn    afgerond,    zijn    slechts    te    beschouwen    als    fatale    ter­mijnen    indien    dit    uitdrukkelijk    en    met    zoveel    woorden    tussen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    overeengekomen    is.
 7. De    uitvoering    van    de    Overeenkomst    is    niet    –    tenzij    uitdrukkelijk    anders    schriftelijk    wordt    vermeld    –    specifiek    gericht    op    het    ontdekken    van    fraude.    Indien    de    werkzaamheden    aanwijzingen    voor    fraude    opleveren,    zal    Opdrachtnemer    daarover    aan    Opdrachtgever    rapporteren.    Opdrachtnemer    is    daarbij    gehouden    aan    de    toepasselijke    wet­    en    regelgeving    en    de    door    de    diverse    beroepsorganisaties    uitgevaardigde    verordeningen    en    richtlijnen.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer    is    verplicht    tot    geheimhouding    tegenover    derden,    die    niet    bij    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    zijn    betrokken.    Deze    geheimhouding    betreft    alle    informatie    van    vertrouwelijke    aard    die    hem    door    Opdrachtgever    ter    beschikking    is    gesteld    en    de    door    verwerking    daarvan    verkregen    resultaten.    Deze    geheimhouding    geldt    niet    voor    zover    wettelijke    of    beroepsregelen,    waaronder    begrepen    maar    niet    beperkt    tot    de    meldingsplicht    voortvloeiend    uit    de    Wet    ter    voorkoming    van    witwassen    en    financieren    van    terrorisme    en    andere    nationale    of    internationale    regel­geving    met    vergelijkbare    strekking,    Opdrachtnemer    een    informatieplicht    opleggen,    of    voor    zover    Opdrachtgever    Opdrachtnemer    van    de    geheimhoudingsplicht    heeft    ontheven.    Deze    bepaling    verhindert    ook    niet    vertrouwelijk        collegiaal    overleg    binnen    de    organisatie    van    Opdrachtnemer,    voor    zover    Opdrachtnemer    zulks    voor    een    zorgvuldige    uitvoering    van    de    Overeenkomst    of    ter    zorgvuldige    voldoening    aan    wettelijke    of    beroepsverplichtingen    noodzakelijk    acht.
 2. Opdrachtnemer    is    gerechtigd    de    na    bewerking    verkregen    cijfermatige    uitkomsten,    mits    die    uitkomsten    niet    te    herleiden    zijn    tot    individuele    Opdrachtgevers,    aan    te    wenden    voor    statistische    of    vergelijkende    doeleinden.
 3. Opdrachtnemer    is    niet    gerechtigd    de    informatie    die    hem    door    Opdrachtgever    ter    beschikking    wordt    gesteld    aan    te    wenden    voor    een    ander    doel    dan    waarvoor    zij    werd    verkregen,    uitgezonderd    het    bepaalde    in    lid    2,    en    in    geval    Opdrachtnemer    voor    zichzelf    optreedt    in    een    tucht­,    civiele,    bestuursrechtelijke    of    strafprocedure,    waarbij    deze    stukken    van    belang    kunnen    zijn.    Indien    Opdrachtnemer    verweten    wordt    een    overtreding    of    misdrijf    te    hebben    begaan    of    daaraan    te    hebben    deelgenomen,    is    zij    gerechtigd    om    Bescheiden    van    Opdrachtgever    te    openbaren    aan    de    Inspecteur    der    Belastingen    of    aan    de    rechter,    indien    openbaarmaking    noodzakelijk    is    in    het    kader    van    het    voeren    van    verweer    door    Opdrachtnemer.
 4. Behoudens    de    uitdrukkelijke    voorafgaande    schriftelijke    toestemming    van    Opdrachtnemer,    is    het    Opdrachtgever    niet    toegestaan    de    inhoud    van    adviezen,    opinies    of    andere    al    dan    niet    schriftelijke    uitingen    van    Opdrachtnemer    openbaar    te    maken    of    anderszins    aan    derden    ter    beschikking    te    stellen,    behoudens    voor    zover    dit    rechtstreeks    uit    de    Overeenkomst    voortvloeit,    geschiedt    ter    inwinning    van    een    deskundig    oordeel    omtrent    de    desbetreffende    Werkzaamheden    van    Opdrachtnemer,    op    Opdrachtgever    een    wettelijke    of    beroepsplicht    tot    openbaarmaking    rust,    of    Opdrachtgever    voor    zichzelf    optreedt    in    een    tucht­,    civiele    of    strafprocedure.
 5. Bij    overtreding    van    de    in    het    vorige    lid    opgenomen    verbod    is    de    Opdrachtgever    een    onmiddellijk    opeisbare    boete    verschuldigd    aan    de    Opdrachtnemer    ter    hoogte    van    €    25.000,    onverminderd    het    (wettelijke)    recht    van    de    Opdrachtnemer    om    een    schadevergoeding    te    eisen    en    onverminderd    het    recht    van    Opdrachtnemer    op    nakoming    van    de    Overeenkomst.

G. Intellectuele eigendom

 1. De    rechten    van    intellectuele    eigendom    op    al    hetgeen    Opdrachtnemer    gebruikt    en/of    ter    beschikking    stelt    in    het    kader    van    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst,    berusten    bij    Opdrachtnemer    of    haar    licentiegevers.    Niets    in    de    Overeenkomst    of    deze    voorwaarden    strekt    tot    overdracht    van    rechten    van    intellectuele    eigendom,    tenzij    schriftelijk    uitdrukkelijk    anders    is    bepaald.    
 2. Het    is    Opdrachtgever    uitdrukkelijk    verboden    al    hetgeen    waarop    het    intellectueel    eigendom    van    Opdrachtnemer    berust,    waaronder    begrepen    maar    niet    beperkt    tot    computerprogramma’s,    systeemontwerpen,    werkwijzen,    adviezen,    (model­)contracten    en    andere    geestesproducten,    een    en    ander    in    de    ruimste    zin    des    woords,    al    dan    niet    met    inschakeling    van    derden,    aan    derden    te    verstrekken,    te    verveelvoudigen,    openbaar    te    maken    of    te    exploiteren.
 3. Opdrachtnemer    kan    aan    Opdrachtgever    op    programmatuur,    software    e.d.    een    gebruiksrecht    verlenen.    Dit    gebruiksrecht    eindigt    altijd    op    het    moment    dat    de    Overeenkomst    eindigt,    tenzij    schriftelijk    anders    wordt    overeengekomen.    Na    einde    van    het    gebruiksrecht    dient    Opdrachtgever    het    gebruik    van    de    programmatuur    e.d.    te    staken    en    gestaakt    te    houden.    Opdrachtgever    dient    eventuele    programmatuur    van    zijn    systemen    te    verwijderen.
 4. Opdrachtnemer    heeft    het    recht    om    technische    maatregelen    te    nemen    om    haar    rechten    (van    intellectuele    eigendom)    of    die    van    haar    licentiegevers,    te    beschermen.    Het    is    Opdrachtgever    uitdrukkelijk    verboden    om    deze    maatregelen    te    verwijderen    of    te    ontwijken.
 5. Het    is    Opdrachtgever    niet    toegestaan    (hulpmiddelen    van)    die    producten    aan    derden    ter    hand    te    stellen,    anders    dan    ter    inwinning    van    een    deskundig    oordeel    omtrent    de    Werkzaamheden    van    Opdrachtnemer.    Opdrachtgever    zal    in    dat    geval    zijn    verplichtingen    op    grond    van    dit    artikel    opleggen    aan    de    door    hem    ingeschakelde    derden.
 6. Bij    overtreding    van    de    in    lid    2,    3,    4    en/of    5    van    dit    artikel    opgenomen    bepalingen    is    de    Opdrachtgever    een        onmiddellijk    opeisbare    boete    verschuldigd    aan    de    Opdrachtnemer    ter    hoogte    van    €    25.000,    onverminderd    het    (wettelijke)    recht    van    de    Opdrachtnemer    om    een    schadevergoeding    te    eisen    en    onverminderd    het    recht    van    Opdrachtnemer    op    nakoming    van    de    Overeenkomst.

H. Overmacht

 1. Indien    Opdrachtnemer    zijn    verplichtingen    uit    de    Overeenkomst    niet,    niet    tijdig    of    niet    behoorlijk    kan    nakomen    ten    gevolge    van    een    hem    niet    toerekenbare    oorzaak,    waaronder    begrepen    maar    daartoe    niet    beperkt    ziekte    van    werknemers,    storingen    in    het    computernetwerk    en    andere    stagnatie    in    de    normale    gang    van    zaken    binnen    zijn    onderneming,    worden    die    verplichtingen    opgeschort    tot    het    moment    dat    Opdrachtnemer    alsnog    in    staat    is    deze    op    de    overeengekomen    wijze    na    te    komen.
 2. Opdrachtgever    heeft    het    recht,    in    geval    de    situatie    als    bedoeld    in    het    eerste    lid    zich    voordoet,    de    Overeenkomst    geheel    of    gedeeltelijk    na    14    dagen    na    het    intreden    van    de    overmachtsituatie    schriftelijk    op    te    zeggen,    zonder    dat    recht    op    enige    schadevergoeding    bestaat.
 3. Voor    zover    de    Opdrachtnemer    ten    tijde    van    het    intreden    van    overmacht    inmiddels    gedeeltelijk    zijn    verplichtingen    uit    de    Overeenkomst    is    nagekomen    of    deze    zal    kunnen    nakomen,    is    de    Opdrachtnemer    gerechtigd    om    het    reeds    nagekomen    respectievelijk    na    te    komen    gedeelte    separaat    in    rekening    te    brengen.    Opdrachtgever    is    gehouden    deze    declaratie    te    voldoen.

I. Honorarium

 1. Opdrachtnemer    heeft    het    recht    vóór    aanvang    van    de    Werkzaamheden    en    tussentijds    de    uitvoering    van    zijn    Werkzaamheden    op    te    schorten    totdat    Opdrachtgever    een    door    Opdrachtnemer    in    redelijkheid    vast    te    stellen    voorschot    voor    de    te    verrichten    werkzaamheden    heeft    betaald,    dan    wel    daarvoor    zekerheid    heeft    verstrekt.    Een door    Opdrachtgever    betaald    voorschot    wordt    in    beginsel    verrekend    met    de    einddeclaratie.
 2. Het    honorarium    van    Opdrachtnemer    is    niet    afhankelijk    van    de    uitkomst    van    de    verrichte    Werkzaamheden,    tenzij    schriftelijk    anders    is    overeengekomen. 
 3. Het    honorarium    van    Opdrachtnemer    kan    bestaan    uit    een    vooraf    vastgesteld    bedrag    per    Overeenkomst    en/of    kan    worden    berekend    op    basis    van    tarieven    per    door    Opdrachtnemer    gewerkte   tijdseenheid    en    is    dan    verschuldigd    naarmate    door    Opdrachtnemer    Werkzaamheden    ten    behoeve    van    Opdrachtgever    zijn    verricht.    Reis­    en    verblijfkosten    worden    apart    in    rekening    gebracht.    
 4. Indien    een    per    Overeenkomst    vastgesteld    bedrag    is    overeengekomen,    is    Opdrachtnemer    gerechtigd    daarenboven    een    tarief    per    gewerkte    tijdseenheid    in    rekening    te    brengen,    indien    en    voor    zover    de    Werkzaamheden    de    in    de    Overeenkomst    voorziene    Werkzaamheden    te    boven    gaan,    hetgeen    Opdrachtgever    alsdan    eveneens    verschuldigd    is.
 5. Indien    na    de    totstandkoming    van    de    Overeenkomst,    doch    voordat    de    Opdracht    geheel    is    uitgevoerd,    lonen    en/of    prijzen    een    wijziging    ondergaan,    is    Opdrachtnemer    gerechtigd    het   overeengekomen    tarief    dienovereenkomstig    aan    te    passen,    tenzij    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    hierover    andere    afspraken    hebben    gemaakt.
 6. Het    honorarium    van    Opdrachtnemer,    zo    nodig    vermeerderd    met    verschotten    en    declaraties    van    ingeschakelde    derden,    wordt,    inclusief    de    eventueel    verschuldigde    omzetbelasting,    per    maand,    per    kwartaal,    per    jaar    of    na    volbrenging    van    de    werkzaamheden    aan    Opdrachtgever    in    rekening    gebracht. 
 7. De    geregistreerde    uren    uit    het    urenregistratiesysteem    van    Opdrachtnemer    leveren    dwingend    bewijs    op    van    de    door    Opdrachtnemer    gewerkte    uren    ten    behoeve    van    Opdrachtgever    tot    het    moment    dat    tegenbewijs    is    geleverd    door    Opdrachtgever.

J. Betaling

 1. Betaling    van    het    factuurbedrag    door    Opdrachtgever    dient    te    geschieden    binnen    de    overeengekomen    termijnen,    doch    in    geen    geval    later    dan    30    dagen    na    factuurdatum,    in    Euro,    ten    kantore    van    Opdrachtnemer    of    door    middel    van    stortingen    ten    gunste    van    een    door    deze    aan    te    wijzen    bankrekening    en,    voor    zover    de    betaling    betrekking    heeft    op    werkzaamheden,    zonder    enig    recht    op    korting    of    schuldvergelijking.
 2. Indien    Opdrachtgever    niet    binnen    de    in    lid    1    genoemde    termijn,    dan    wel    niet    binnen    de    nader    overeengekomen    termijn    heeft    betaald,    is    hij    van    rechtswege    in    verzuim    en    heeft    Opdrachtnemer,    zonder    dat    een    nadere    sommatie    of    ingebrekestelling    is    vereist,    het    recht    vanaf    de    vervaldag    Opdrachtgever    over    het    gefactureerde    bedrag    de    wettelijke    (handels)rente    in    rekening    te    brengen,    tot    aan    de    dag    van    algehele    voldoening,    een    en    ander    onverminderd    de    verdere    rechten    van    Opdrachtnemer.
 3. Alle    kosten    ontstaan    ten    gevolge    van    gerechtelijke    of    buitengerechtelijke    incassering    van    de    vordering,    zijn    voor    rekening    van    Opdrachtgever,    ook    voor    zover    deze    kosten    de    rechterlijke    proceskostenveroordeling    overtreffen.     Het    gaat    hier    om    minimaal    de    kosten    over    de    hoofdsom    overeenkomstig    het    Besluit    voor    vergoeding    van    buiten­ gerechtelijke    incassokosten    van    1    juli    2012    (Staatsblad    2012/141),    met    een    minimum    van    €    40.    
 4. Opdrachtnemer    heeft    het    recht    de    door    de    Opdrachtgever    gedane    betalingen    te    laten    strekken    in    de    eerste    plaats    in    mindering    van    de    kosten    als    bedoeld    in    lid    3,    vervolgens    in    mindering    van    de    opengevallen    rente    en    ten    slotte    in    mindering    van    de    opeisbare    hoofdsommen    die    het    langst    openstaan    en    de    lopende    rente.
 5. Indien    de    financiële    positie    of    het    betalingsgedrag    van    Opdrachtgever    naar    het    oordeel    van    Opdrachtnemer    daartoe aanleiding    geeft,    is    Opdrachtnemer    gerechtigd    van    Opdrachtgever    te    verlangen    dat    deze    (aanvullende)    zekerheid    stelt    in    een    door    Opdrachtnemer    te    bepalen    vorm.    Indien    Opdrachtgever    nalaat    de    verlangde    zekerheid    te    stellen,     is    Opdrachtnemer    gerechtigd,    onverminderd    zijn    overige    rechten,    de    verdere    uitvoering    van    de    Overeenkomst    onmiddellijk    op    te    schorten    en    is    al    hetgeen    Opdrachtgever    aan    Opdrachtnemer    uit    welken    hoofde    ook    verschuldigd    is,    direct    opeisbaar. 
 6. In    geval    van    liquidatie,    faillissement,    surseance    van    betaling    van    Opdrachtgever    zijn    de    vorderingen    op    Opdracht­gever    onmiddellijk    opeisbaar.
 7. In    geval    van    een    gezamenlijk    gegeven    opdracht    zijn    Opdrachtgevers,    voor    zover    de    Werkzaamheden    ten    behoeve    van    de    gezamenlijke    Opdrachtgevers    zijn    verricht,    hoofdelijk    aansprakelijk    voor    de    betaling    van    het    factuurbedrag,    de    verschuldigde    rente(n)    en    kosten.

K. Reclame

 1. Reclames    met    betrekking    tot    de    verrichte    werkzaamheden    en/of    het    factuurbedrag    dienen    schriftelijk    binnen    30 dagen    na    de    verzenddatum    van    de    stukken    of    informatie    waarover    Opdrachtgever    reclameert,    dan    wel    binnen    30    dagen    na    de    ontdekking    van    het    gebrek,    indien    Opdrachtgever    aantoont    dat    hij    het    gebrek    redelijkerwijs    niet    eerder    kon    ontdekken,    aan    Opdrachtnemer    te    worden    kenbaar    gemaakt    onder    nauwkeurige    opgave    van    de    aard    en    de    grond    van    de    klachten.
 2. Reclames    als    in    het    eerste    lid    bedoeld,    schorten    de    betalingsverplichting    van    Opdrachtgever    niet    op,    behoudens    voor    zover    Opdrachtnemer    te    kennen    heeft    gegeven    dat    hij    de    reclame    gegrond    acht.
 3. Opdrachtnemer    dient    in    staat    te    worden    gesteld    de    klacht    van    de    Opdrachtgever    te    onderzoeken.
 4. In    geval    van    een    terecht    uitgebrachte    reclame    heeft    Opdrachtnemer    de    keuze    tussen    aanpassing    van    het    in    rekening    gebrachte    honorarium,    het    kosteloos    verbeteren    of    opnieuw    verrichten    van    de    afgekeurde    Werkzaam­heden    of    het    geheel    of    gedeeltelijk    niet    (meer)    uitvoeren    van    de    opdracht    tegen    een    restitutie    naar        evenredigheid    van    door    Opdrachtgever    reeds    betaalde    honorarium.
 5. Indien    de    reclame    niet    tijdig    wordt    ingesteld,    vervallen    alle    rechten    van    Opdrachtgever    in    verband    met    de    reclame.

L. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer    is    jegens    Opdrachtgever    uitsluitend    aansprakelijk    voor    schade    die    het    rechtstreekse    gevolg    is    van    een    (samenhangende    serie    van)    toerekenbare    tekortkoming(en)    in    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst.    Deze    aansprakelijkheid    is    beperkt    tot    het    bedrag    dat    volgens    de    aansprakelijkheidsverzekeraar    van    Opdrachtnemer    voor    het    betreffende    geval    wordt    uitgekeerd,    vermeerderd    met    het    eventueel    door    Opdrachtnemer    uit    hoofde    van    de    verzekering    te    dragen    eigen    risico.    Indien,    om    welke    reden    dan    ook,    de    aansprakelijkheidsverzekeraar    niet    tot    uitkering    overgaat,    is    de    aansprakelijkheid    van    Opdrachtnemer    beperkt    tot    het    bedrag    van    het    voor    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    in    rekening    gebrachte    honorarium.    Indien    de    Overeenkomst    een    duurovereenkomst    betreft    met    een    looptijd    van    meer    dan    een    jaar,    dan    wordt    het    in    de    vorige    zin    bedoelde    bedrag    gesteld    op    tweemaal    het    bedrag    van    het    honorarium    dat    in    de    twaalf    maanden    voorafgaand    aan    het    ontstaan    van    de    schade    in    rekening    is    gebracht    aan    de    Opdrachtgever. In    geen    geval    zal    de    totale    vergoeding    van    de    schade    op    grond    van    dit    artikel    meer    bedragen    dan    €    300.000,     per    gebeurtenis,    waarbij    een    reeks    samenhangende    gebeurtenissen    geldt    als    één    gebeurtenis,    tenzij    partijen    – gezien    de    omvang    van    de    opdracht    of    de    risico’s    die    met    de    opdracht    gepaard    gaan    –    reden    zien    om    bij    het    aangaan    van    de    Overeenkomst    af    te    wijken    van    dit    maximum.
 2. Opdrachtnemer    is,    behoudens    opzet    of    grove    schuld    aan    de    zijde    van    Opdrachtnemer,    in    ieder    geval    niet    aansprakelijk    voor:   
  - bij    Opdrachtgever    of    derden    ontstane    schade    die    het    gevolg    is    van    de    verstrekking    van    onjuiste,    onvolledige,    of   niet­tijdig    aangeleverde    Bescheiden,    gegevens    of    informatie    door    Opdrachtgever    aan    Opdrachtnemer,    of    anders-zins    het    gevolg    is    van    een    handelen    of    nalaten    van    Opdrachtgever,    waaronder    begrepen    de    situatie    dat    de    Opdrachtnemer    niet    in    staat    is    de    jaarstukken    binnen    de    wettelijke    termijn    te    deponeren    bij    de    Kamer    van    Koophandel    als    gevolg    van    een    handelen    of    nalaten    (aan    de    zijde)    van    de    Opdrachtgever;
  - bij    Opdrachtgever    of    derden    ontstane    schade    die    het    gevolg    is    van    een    handelen    of    nalaten    van    door    Opdrachtnemer    ingeschakelde    hulppersonen    (werknemers    van    Opdrachtnemer    daaronder    niet    begrepen),    ook    indien    deze    werkzaam    zijn    bij    een    met    Opdrachtnemer    verbonden    organisatie;
  - bij    Opdrachtgever    of    derden    ontstane    bedrijfs­,    indirecte    of    gevolgschade,    waaronder    begrepen    maar    niet    beperkt    tot    stagnatie    in    de    geregelde    gang    van    zaken    in    de    onderneming    van    Opdrachtgever. 
 3. Voorwaarde    voor    aansprakelijkheid    is    voorts    dat    Opdrachtgever    Opdrachtnemer    terstond    na    ontdekking    van    een    tekortkoming    hiervan    schriftelijk    in    kennis    stelt    en    Opdrachtnemer    heeft    te    allen    tijde    het    recht,    indien    en    voor    zover    mogelijk,    de    schade    van    Opdrachtgever    ongedaan    te    maken    of    te    beperken    door    herstel    of    verbetering    van    het    gebrekkige    product.
 4. Opdrachtnemer    is    niet    aansprakelijk    voor    beschadiging    of    teniet    gaan    van    Bescheiden    tijdens    vervoer    of    tijdens    verzending    per    post,    ongeacht    of    het    vervoer    of    de    verzending    geschiedt    door    of    namens    Opdrachtgever,    Opdrachtnemer    of    derden.    Tijdens    de    uitvoering    van    de    Opdracht    kunnen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    op    verzoek    van    Opdrachtgever    door    middel    van    elektronische    middelen    met    elkaar    communiceren.    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    zijn    jegens    elkaar    niet    aansprakelijk    voor    schade    die    eventueel    voortvloeit    bij    één    of    ieder    van    hen  ten    gevolge    van    het    gebruik    van    elektronische    middelen    van    communicatie,    waaronder    –    maar    niet    beperkt tot –     schade    ten    gevolge    van    niet­aflevering    of    vertraging    bij    aflevering    van    elektronische    communicatie    door    derden    of    door    programmatuur/apparatuur    gebruikt    voor    verzending,    ontvangst    of    verwerking    van    elektronische    communicatie,    overbrenging    van    virussen    en    het    niet    of    niet    goed    functioneren    van    het    telecommunicatienetwerk    of    andere    voor    elektronische    communicatie    benodigde    middelen,    behoudens    voor    zover    schade    het    gevolg    is    van    opzet    of    grove    schuld.    Zowel    Opdrachtgever    als    Opdrachtnemer    zullen    al    hetgeen    redelijkerwijs    van    ieder    van    hen    verwacht    mag    worden    doen    of    nalaten    ter    voorkoming    van    het    optreden    van    voornoemde    risico’s.    De    data­uittreksels    uit    de    computersystemen    van    verzender    leveren    dwingend    bewijs    op    van    (de    inhoud    van)    de    door    verzender    verzonden    elektronische    communicatie    tot    het    moment    dat    tegenbewijs    is    geleverd    door    de    ontvanger.
 5. Opdrachtgever    vrijwaart    Opdrachtnemer    tegen    alle    aanspraken    van    derden,    daaronder    mede    begrepen    aandeelhouders,    bestuurders,    commissarissen    en    personeel    van    Opdrachtgever,    alsmede    gelieerde    rechtspersonen    en    ondernemingen    en    anderen    die    bij    de    organisatie    van    Opdrachtgever    betrokken    zijn,    welke    direct    of    indirect    met    de    uitvoering    van    de    Overeenkomst    samenhangen.    Opdrachtgever    vrijwaart    Opdrachtnemer    in    het    bijzonder    tegen    vorderingen    van    derden    wegens    schade    die    veroorzaakt    is    doordat    Opdrachtgever    aan    Opdrachtnemer    onjuiste    of    onvolledige    informatie    heeft    verstrekt,    tenzij    Opdrachtgever    aantoont    dat    de    schade    geen    verband    houdt    met    verwijtbaar    handelen    of    nalaten    zijnerzijds,    dan    wel    veroorzaakt    is    door    opzet    of    grove    schuld    van    Opdrachtnemer.    Het    voorgaande    is    niet    van    toepassing    voor    opdrachten    tot    onderzoek    van    de    jaarrekening,    zoals    bedoeld    in    artikel    393    Boek    2    van    het    Burgerlijk    Wetboek.
 6. Opdrachtgever    vrijwaart    Opdrachtnemer    tegen    alle    mogelijke    aanspraken    van    derden,    voor    het    geval    Opdracht­ nemer    op    grond    van    de    wet    en/of    zijn    beroepsregels    gedwongen    is    de    Opdracht    terug    te    geven    en/of    gedwongen    wordt    medewerking    te    verlenen    aan    overheidsinstanties,    welke    gerechtigd    zijn    gevraagd    dan    wel    ongevraagd,       informatie    te    ontvangen    welke    Opdrachtnemer    in    de    uitoefening    van    de    opdracht    van    Opdrachtgever    of    derden    heeft    ontvangen.
 7. Alle    beperkingen    ten    aanzien    van    de    aansprakelijkheid    van    Opdrachtnemer    die    in    dit    artikel    zijn    opgenomen,    gelden    onverkort    voor    de    feitelijk    uitvoerende(n)    die    Werkzaamheden    ten    behoeve    van    Opdrachtgever    verrichten.    Feitelijk    uitvoerenden    kunnen    op    deze    bepalingen    ook    een    beroep    doen    jegens    Opdrachtgever.

M. Vervaltermijn

Voor    zover    in    deze    algemene    voorwaarden    niet    anders    is    bepaald,    vervallen    vorderingsrechten    en    andere    bevoegdheden    van    Opdrachtgever    uit    welke    hoofde    ook    jegens    Opdrachtnemer    in    verband    met    het    verrichten    van    Werkzaamheden    door    Opdrachtnemer,    in    ieder    geval    na    één    jaar    na    het    moment    waarop    Opdrachtgever    bekend    werd    of    redelijkerwijs    bekend    kon    zijn    met    het    bestaan    van    deze    rechten    en    bevoegdheden.    Deze    termijn    is    niet    van    toepassing    op    de    mogelijkheid    om    een    (tucht)klacht    in    te    dienen    bij    de    daartoe    aangewezen    instantie(s)    voor    de    klachtbehandeling    en/of    de    Raad    voor    Geschillen.

N. Opzegging

 1. Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    kunnen    de    Overeenkomst    te    allen    tijde    met    onmiddellijke    ingang    door    opzegging    beëindigen.    Indien    de    Overeenkomst    eindigt    voordat    de    Opdracht    is    voltooid,    is    het    bepaalde    onder    I.    tweede    en    derde    lid    van    toepassing    en    dienen    in    ieder    geval    het    honorarium    voor    de    verrichte    werkzaamheden    en    de    door    Opdrachtnemer    gemaakte    kosten    te    worden    te    worden    vergoed.
 2. Opzegging    dient    schriftelijk    aan    de    wederpartij    te    worden    medegedeeld.
 3. Indien    en    voor    zover    Opdrachtnemer    de    Overeenkomst    door    opzegging    beëindigt,    is    hij    gehouden    Opdrachtgever    gemotiveerd    mede    te    delen    welke    redenen    ten    grondslag    liggen    aan    de    opzegging    en    al    datgene    te    doen    wat    de    omstandigheden    in    het    belang    van    Opdrachtgever    eisen.

O. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer    heeft    het    recht    de    nakoming    van    al    zijn    verplichtingen    op    te    schorten,    waaronder    begrepen    de    afgifte    van    Bescheiden    of    andere    zaken    aan    Opdrachtgever    of    derden,    tot    het    moment    dat    alle    opeisbare    vorderingen    op    Opdrachtgever    volledig    zijn    voldaan.    Opdrachtnemer    mag    de    verplichting    tot    afgifte    van    Bescheiden    pas    weigeren    nadat    een    zorgvuldige    belangenafweging    heeft    plaatsgevonden.

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op    alle    Overeenkomsten    tussen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    waarop    deze    algemene    voorwaarden    van    toepassing    zijn,    is    Nederlands    recht    van    toepassing.
 2. Alle    geschillen    die    verband    houden    met    Overeenkomsten    tussen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    waarop    deze    algemene    voorwaarden    van    toepassing    zijn,    worden    beslecht    door    de    bevoegde    rechter    in    het    arrondissement    waarin    Opdrachtnemer    zijn    woonplaats    heeft.
 3. In    afwijking    van    het    bepaalde    in    lid    2    kunnen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    kiezen    voor    een    andere    wijze    van    geschillenbeslechting.
 4. Het    bepaalde    in    de    leden    1,    2    en    3    van    dit    artikel    laat    onverlet    de    mogelijkheid    van    Opdrachtgever    om    een    geschil    voor    te    leggen    bij    de    Raad    voor    Geschillen    en/of    een    klacht    in    te    dienen    bij    de    daartoe    aangewezen    instantie(s)    voor    de    klachtbehandeling.

Q. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken

 1. Tijdens    de    uitvoering    van    de    Opdracht    kunnen    Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    door    middel    van    elektronische    middelen    met    elkaar    communiceren    en/of    gebruik    maken    van    elektronische    opslag    (zoals    cloud­toepassingen).    Behoudens    voor    zover    schriftelijk    anders    is    overeengekomen,    mogen    partijen    ervan    uitgaan    dat    verzending    van    correct    geadresseerde    faxberichten,    e­mails    (met    inbegrip    van    e­mails    die    via    internet    worden    verstuurd)    en    voice-mailberichten    ongeacht    of    deze    vertrouwelijke    informatie    of    stukken    bevatten    die    op    de    Opdracht    betrekking    hebben,    over    en    weer    worden    aanvaard.    Hetzelfde    geldt    voor    andere    door    de    andere    partij    gebruikte    of    aanvaarde    communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever    en    Opdrachtnemer    zijn    jegens    elkaar    niet    aansprakelijk    voor    schade    die    eventueel    voortvloeit    bij    één    of    ieder    van    hen    ten    gevolge    van    het    gebruik    van    elektronische    middelen    van    communicatie,    netwerken,        applicaties,    elektronische    opslag,    of    overige    systemen    waaronder    –    maar    niet    beperkt    tot    –    schade    ten    gevolge    van    niet­aflevering    of    vertraging    bij    de    aflevering    van    elektronische    communicatie,    omissies,    vervorming,    onderschepping    of    manipulatie    van    elektronische    communicatie    door    derden    of    door    programmatuur/apparatuur    gebruikt    voor    verzending,    ontvangst    of    verwerking    van    elektronische    communicatie,    overbrenging    van    virussen    en    het    niet    of    niet    goed    functioneren    van    het    telecommunicatienetwerk    of    andere    voor    elektronische    communicatie    benodigde    middelen,    behoudens    voor    zover    de    schade    het    gevolg    is    van    opzet    of    grove    schuld.    Het    voorgaande    geldt    eveneens    voor    het    gebruik    dat    Opdrachtnemer    daarvan    maakt    in    haar    contacten    met    derden.
 3. In    aanvulling    op    het    vorige    lid    aanvaardt    Opdrachtnemer    geen    aansprakelijkheid    voor    enige    schade    ontstaan    door    of    in    verband    met    het    elektronisch    verzenden    van    (elektronische)    jaarstukken    en    het    digitaal    deponeren    daarvan    bij    de    Kamer    van    Koophandel.    
 4. Zowel    Opdrachtgever    als    Opdrachtnemer    zullen    al    hetgeen    redelijkerwijs    van    ieder    van    hen    verwacht    mag    worden    doen    of    nalaten    ter    voorkoming    van    het    optreden    van    voornoemde    risico’s.
 5. De    data­uittreksels    uit    de    computersystemen    van    verzender    leveren    dwingend    bewijs    op    van    (de    inhoud    van)    de    door    verzender    verzonden    elektronische    communicatie    tot    het    moment    dat    tegenbewijs    is    geleverd    door    de    ontvanger.    
 6. Het    bepaalde    in    artikel    L    is    van    dienovereenkomstige    toepassing.

R. Overige bepalingen

 1. Indien    Opdrachtnemer    op    locatie    van    Opdrachtgever    werkzaamheden    verricht,    draagt    Opdrachtgever    zorg    voor    een    geschikte    werkplek,    die    voldoet    aan    de    wettelijk    gestelde    Arbonormen    en    aan    andere    toepasselijke    regelgeving    met    betrekking    tot    arbeidsomstandigheden.    Opdrachtgever    dient    er    zorg    voor    te    dragen    dat    Opdrachtnemer    in    dat    geval    wordt    voorzien    van    kantoorruimte    en    overige    faciliteiten    die    naar    het    oordeel    van    Opdrachtnemer    noodzakelijk    of    nuttig    zijn    om    de    Overeenkomst    uit    te    voeren    en    die    voldoen    aan    alle    daaraan    te    stellen    (wettelijke)    vereisten.    Met    betrekking    tot    beschikbar    gestelde    (computer)faciliteiten    is    Opdrachtgever    verplicht    voor    continuïteit    zorg    te    dragen    onder    meer    door    middel    van    afdoende    back­up,    veiligheid    en    viruscontrole    procedures.
 2. Opdrachtgever    zal    geen    bij    de    uitvoering    van    de    Werkzaamheden    betrokken    medewerkers    van    Opdrachtnemer    aannemen    of    benaderen    om    bij    Opdrachtgever,    al    dan    niet    tijdelijk,    direct    of    indirect,    in    dienst    te    treden,    dan    wel    direct    of    indirect    ten    behoeve    van    Opdrachtgever,    al    dan    niet    in    loondienst,    werkzaamheden    te    verrichten    gedurende    de    looptijd    van    de    Overeenkomst    of    enige    verlenging    daarvan    en    gedurende    12    maanden    daarna.